เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายจำนงค์ มณีจันทร์สุข
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านทุ่งก่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย





 รวมข่าวสารในรอบ 30 วัน
   ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แจ้งการเปิดระบบจ่ายน้ำประปา...

กองการประปา โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 29/6/2563 Read (119)

   แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและให้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยจากรายเดือนให้เป็นรายปี ซึ่งจะจัดเก็บตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 และในปีงบประมาณต่อๆ ไป ...

กองคลัง โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 15/5/2563 Read (116)

   เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 2562...

สาระน่ารู้ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 2/12/2562 Read (327)

   ประชาสัมพันธ์การกำหนดเส้นทางบังคับเดินรถทางเดียว (ONEWAY) บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองสาธารณสุขฯ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 30/9/2562 Read (221)

   ประชาสัมพันธ์ดัชนีรายการข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 30/4/2561 Read (331)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 5/7/2563 Read (4)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2563...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 3/7/2563 Read (3)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...

กองสาธารณสุขฯ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 29/6/2563 Read (10)

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แจ้งการเปิดระบบจ่ายน้ำประปา...

กองการประปา โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 29/6/2563 Read (119)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

กองสาธารณสุขฯ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Post Date 23/6/2563 Read (30)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (บทความ อ.21- อ.25/2563)...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 18/6/2563 Read (14)

ประกาศมาตรการตามกระบวนงาน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563...

งานนิติการ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 15/6/2563 Read (9)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า รอบ 6 เดือน...

งานนิติการ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 11/6/2563 Read (12)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา...

กองการประปา โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 11/6/2563 Read (72)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563...

กองคลัง โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 11/6/2563 Read (29)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

งานนิติการ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 11/6/2563 Read (15)

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 18/6/2563 Read (5)

 
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถส่วนกลางฯ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 18/6/2563 Read (1)

 
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนร่องห้า - ต้นตุ่ม ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/6/2563 Read (6)

 
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 10/6/2563 Read (7)

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๗ เมตร เทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 10/6/2563 Read (6)

 
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 4/6/2563 Read (18)

 
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 1/6/2563 Read (15)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ (หมู่ที่ ๖, ๑๑, ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ) ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 1/6/2563 Read (15)

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายคำ มณีจันสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
18.205.109.152
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 33ip
เดือนนี้ 364ip
ปีนี้ 19786ip
ทั้งหมด 67433ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.252)
วันนี้ เวลา 20.41.30 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กค.
มท 0803.3/'ว1937
01/07/2563
01/07/2563
สน.คท.
มท 0808.3/ว1927
01/07/2563
01/07/2563
สน.บถ.
มท 0809.4/ว1960
03/07/2563
03/07/2563
กศ.
มท 0816.2/ว3903
02/07/2563
03/07/2563
กสธ.
มท 0819.2/ว1992
03/07/2563
03/07/2563
กค.
มท 0803.3/ว1957
02/07/2563
02/07/2563
กม.
มท 0804.6/ว1939
01/07/2563
01/07/2563
กจ.
-
02/07/2563
02/07/2563
กศ.
มท 0816.5/ว1991
03/07/2563
03/07/2563
สน.บถ.
มท 0809.2/ว89
03/07/2563
03/07/2563
กม.
มท 0804.6/ว1940
01/07/2563
01/07/2563
สน.บถ.
มท 0809.2/ว1971
03/07/2563
03/07/2563
สน.คท.
มท 0808.5/ว1978
03/07/2563
03/07/2563
สน.บถ.
มท 0809.2/ว77
01/07/2563
01/07/2563
สล.
มท 0801.1/179
02/07/2563
02/07/2563
กศ.
มท 0816.4/ว1977
03/07/2563
03/07/2563
กสว.
มท 0820.2/ว1942
01/07/2563
01/07/2563

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล



         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ