เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th


นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นางพรรณชนก บุตรมา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ชาย     หญิง
ต่ำกว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่า 20 ปี     20-40 ปี     41 ปีขึ้นไป
เรื่องที่ขอรับบริการ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การใช้ Internet ตำบล
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การออกแบบอาคาร
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การชำระภาษีป้าย
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
อื่น ๆ 
  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ

 

มากที่สุด

มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
  
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
  
ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน  
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร  
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านบริการการรับชำระภาษี
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
อื่น ๆ (ระบุ)
 
ข้อเสนอแนะ  


   

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

มีผู้กรอบแบบสำรวจความพึงพอใจแล้วจำนวน 52 ท่าน


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางบัวเรียว คำแดงใส
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
3.209.10.183
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 36ip
เดือนนี้ 2959ip
ปีนี้ 8560ip
ทั้งหมด 56207ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.69.223)
วันนี้ เวลา 15.32.15 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กสว.
มท 0820.2/ว937
23/03/2563
23/03/2563
กค.
มท 0803.3/ว945
24/03/2563
24/03/2563
กพส.
มท 0810.2/ว948
24/03/2563
24/03/2563
กจ.
null
23/03/2563
24/03/2563
สน.คท.
มท 0808.3/ว981
26/03/2563
26/03/2563
กค.
มท 0803.3/ว930
23/03/2563
23/03/2563
กสว.
มท 0820.2/ว1759
24/03/2563
24/03/2563
กศ.
มท 0816.4/ว949
24/03/2563
24/03/2563
สน.คท.
มท 0808.2/4444-4517
25/03/2563
26/03/2563
สน.คท.
มท 0808.2/ว1004
27/03/2563
27/03/2563
สน.คท.
มท 0808.2/ว1841
26/03/2563
27/03/2563
สน.คท.
มท 0808.2/ว1842
26/03/2563
27/03/2563
สน.บถ.
มท 0809.4/ว982
27/03/2563
27/03/2563
กค.
มท 0803.3/ว931
23/03/2563
23/03/2563
สน.คท.
มท 0808.4/ว934
23/03/2563
23/03/2563
กศ.
มท 0816.3/ว932
23/03/2563
23/03/2563
สน.คท.
มท 0808.3/ว938
23/03/2563
23/03/2563
กพส.
มท 0810.6/ว946
24/03/2563
25/03/2563
กศ.
มท 0816.2/ว953
24/03/2563
25/03/2563
กสว.
มท 0820.2/ว1780
24/03/2563
25/03/2563
สน.คท.
มท 0808.2/ว976
26/03/2563
27/03/2563
สน.คท.
มท 0808.2/4518-4587
27/03/2563
27/03/2563
กศ.
มท 0816.3/ว996
27/03/2563
27/03/2563
สน.คท.
มท 0808.3/ว967
25/03/2563
25/03/2563
สน.คท.
มท 0803.3/4373
24/03/2563
26/03/2563
สน.คท.
มท 0808.2/ว988
27/03/2563
27/03/2563
กพส.
มท 0810.6/ว950
24/03/2563
25/03/2563
กค.
มท 0803.3/ว964
25/03/2563
25/03/2563
กศ.
มท 0816.3/ว966
25/03/2563
25/03/2563
กสธ.
มท 0819.2/ว955
24/03/2563
25/03/2563

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ