เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายศรีทน วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่เผื่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ชาย     หญิง
ต่ำกว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่า 20 ปี     20-40 ปี     41 ปีขึ้นไป
เรื่องที่ขอรับบริการ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การใช้ Internet ตำบล
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การออกแบบอาคาร
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การชำระภาษีป้าย
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
อื่น ๆ 
  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ

 

มากที่สุด

มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
  
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
  
ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน  
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร  
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านบริการการรับชำระภาษี
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
อื่น ๆ (ระบุ)
 
ข้อเสนอแนะ  


   

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางบัวเรียว คำแดงใส
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
  
  Your IP Address
34.207.82.217
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 6ip
เดือนนี้ 1083ip
ปีนี้ 9138ip
ทั้งหมด 26128ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.141)
วันนี้ เวลา 01.19.20 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กสธ.
มท 0819.2/ว1871
14/05/2562
14/05/2562
สน.บถ.
-
17/05/2562
17/05/2562
กศ.
มท 0816.2/ว1876
14/05/2562
14/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1874
14/05/2562
14/05/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว1927
16/05/2562
17/05/2562
ศปท.สถ.
มท 0804.6/ว1872
14/05/2562
14/05/2562
กศ.
มท 0816.2/ว1958
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.7/ว1887
15/05/2562
15/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1946
17/05/2562
17/05/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว1878
14/05/2562
16/05/2562
กพส.
มท 0810.6/ว1920
16/05/2562
16/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1922
16/05/2562
16/05/2562
กยผ.
มท 0815.4/ว1919
16/05/2562
16/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1934
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.3/ว1921
16/05/2562
16/05/2562
กศ.
มท 0816.2/ว1904
15/05/2562
16/05/2562
สน.บถ.
มท 0809.2/ว52
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.8/ว1947
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.2/ว1888
15/05/2562
15/05/2562
ศปท.สถ.
มท 0804.6/ว1889
15/05/2562
15/05/2562
สล.
มท 0801.2/ว103
17/05/2562
17/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1953
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.3/ว2931
15/05/2562
15/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1932
16/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.4/ว 1955
17/05/2562
17/05/2562
สน.บถ.
มท 0809.3/ว1877
14/05/2562
15/05/2562
กศ.
มท 0816.4/ว1924
16/05/2562
16/05/2562
กพส.
มท 0810.8/ว1906
15/05/2562
15/05/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/9116-9123 , 9124
15/05/2562
16/05/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว1952
17/05/2562
17/05/2562
กสธ.
มท 0819.3/ว1875
14/05/2562
14/05/2562

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ