เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายวิชัย คำแดงใส
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

คำแถลงนโยบาย 
ของ  
นายทองคำ   ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรี 

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔


          ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และผลการเลือกตั้ง กระผม นายทองคำ  ยาปะโลหิต เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นระยะเวลา ๔ ปี และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

          บัดนี้  กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเรียบร้อยแล้ว  โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการเพื่อประชาชน    จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมร่วมกันของสภาเทศบาล ตำบลบ้านเหล่า เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์  และนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   ในการแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงเจริญก้าวหน้า   เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่าทุกคน

          กระผมได้ประกาศนโยบายในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๔ ว่าในระยะเวลาสี่ปีข้างหน้านี้ คือตั้งแต่วันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเหล่าชุดนี้ จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่าทั้ง ๕ หมู่บ้าน อย่างเต็มกำลัง จะบริหารบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องที่เขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยยึดถือเอาประชาชนเป็นหลัก จะบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น ในลักษณะร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แบบบูรณาการ  เพื่อจะช่วยนำพาให้ท้องถิ่นของเรามีความเจริญรุ่งเรือง วัฒนาถาวร มั่งคง และยั่งยืน 

                    กระผมต้องขอขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ทั้ง ๕ หมู่บ้านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้กระผม และคณะผู้บริหารชุดนี้ได้เข้ามาบริหารเทศบาลตำบลบ้านเหล่าในครั้งนี้ สำหรับบุคลากรของคณะผู้บริหารชุดนี้มีหลายท่านซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ทำให้พอที่จะเชื่อได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะช่วยกันบริหารงาน นำพาให้เทศบาลตำบลบ้านเหล่าของเรา มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน  

         ในระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินนโยบายของคณะผู้บริหารชุดที่แล้ว ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งก็ได้ประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะผู้บริหารชุดของกระผมนี้ จะยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

         อนึ่ง  กระผม ตระหนักดีว่าการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าของเรานี้ จำเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์และการวางแผนที่ดี ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ การมีตัวบทกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบ หรือเทศบัญญัติต่างๆ ที่เพียงพอ เป็นธรรม และทันสมัย และความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้    ในการปฏิบัติราชการทุกระดับ ทุกแผนก ทุกกอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเทศบาลของเรา

          สี่ปีข้างหน้าต่อไปนี้ จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าของเราไปสู่ทิศทางที่ดี ที่ถูกที่ควร โดยจะมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ และสนองความต้องการที่จำเป็นตามหลักโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ร่วมคิด ร่วมทำ ในทุกๆด้านโดยผ่านการประชาคม เพื่อจะนำเทศบาลของเราไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน   โดยจะดำเนินนโยบาย ๑๐ ด้าน ดังต่อไปนี้

         ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              จะพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โดยเน้นให้มีแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ จากการที่ได้พบปะประชาชนในพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการมากที่สุด ก็คือ น้ำ

ในสภาพการณ์ปัจจุบันน้ำเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำอุปโภค เมื่อถึงฤดูแล้ง ทำให้ไม่มีน้ำที่จะใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ กระผมจะดำเนินการแก้ไขโดยจะจัดหาพื้นที่ที่มีน้ำซึมซับตลอดปี ซึ่งขณะนี้ก็ได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมการในขั้นต้นแล้ว และได้พบว่ามีแหล่งน้ำที่น่าจะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม จำนวน ๔ แห่ง ซึ่งจะทำให้การกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคได้ในระดับหนึ่ง นี่คือนโยบายที่ผมให้ความสำคัญเป็นลำดับที่ ๑

          ๒. นโยบายด้านสาธารณสุข

                 จะส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกำลังกาย และมีการส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ โดยจะจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน จะทำให้เกิดความปลอดภัย ประหยัดเวลา ซึ่งจะ    ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างปกติสุข และเป็นการสนองคำว่า “ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

           ๓. นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตคอรับชั่น

                   การบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จะยึดหลักความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม กระผมจะไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในการรับเหมาโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพื่อจะให้ผลงานที่ดำเนินการไปมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ถูกต้อง ถูกแบบ และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  กระผมตระหนักดีว่า ท้องถิ่นใดก็แล้วแต่หากมีการทุจริต  คอรับชั่นเกิดขึ้น ก็จะทำให้เป็นการบั่นทอน และไม่มีเสถียรภาพ ในการพัฒนา ถึงแม้มีการพัฒนา ก็ดีได้ไม่เท่าที่ควร                                                       

          ๔. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

               นโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น จะดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ,ตำรวจบ้าน,ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน (ชรบ.),ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.),ลูกเสือชาวบ้าน อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะช่วยเหลือในยามที่ท้องถิ่นเผชิญกับสถานการณ์ไม่ปกติสุข

            ๕. นโยบายด้านการศึกษา

                 จะส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่สมบูรณ์  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม สำหรับนโยบายด้านการศึกษา จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้เรียนฟรี ๑๒ ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสที่จะสามารถได้รับการศึกษาตามมาตรฐานอย่างถ้วนหน้าอยู่แล้ว สำหรับนโยบายของกระผมนั้น จะมุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อเป็นการให้โอกาสสำหรับผู้ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน

            ๖. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                  ๖.๑ จะส่งเสริมการกีฬา ดนตรี และอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้มีสุขภาพร่างกาย   ที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับสารอาหารตามหลักสุขอนามัย และเป็นกำลังของชาติที่มีคุณภาพในอนาคต

                 ๖.๒ จะส่งเสริมให้คนชรา และคนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม จะให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการออกสำรวจข้อมูลบุคคลเหล่านี้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่าอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

                 ๖.๓ โครงการพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลจะต้องผ่านการประชาคมทุกโครงการ โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ซึ่งจะทำให้ผลที่ออกมาตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง

                 ๖.๔ จะส่งเสริมให้มีความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนแบบบูรณาการ โดยการยึดหลักพึ่งพาอาศัย ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเป็นตัวกลางในการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

            ๗. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 ๗.๑ จะปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงาม ปลอดภัย และน่าอยู่  โดยการปรับปรุงแก้ไขบูรณะสถานที่หรือพื้นที่สาธารณะ ให้ดูสวยงาม เป็นธรรมชาติ ตลอดจนจัดให้มีการระวังป้องกันมิให้มีการบุกรุกทำลาย หรือทำให้เสียหาย

                 ๗.๒ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ โดยจะให้การอบรม ให้ความรู้ ให้รู้คุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้มีการทดแทน ตลอดจนให้ประชาชน     มีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

            ๘. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

                 ยาเสพติดก็เป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ควบคู่ไปพร้อมๆ         กับการพัฒนา ในท้องถิ่นใดๆก็ตาม หากมีผู้ที่ติดยาเสพติดมีจำนวนมากแล้ว จะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า จะส่งผลให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในท้องถิ่น เช่น อาจจะเกิดอาชญากรรมขึ้น ลักเล็กขโมยน้อย จี้ชิง วิ่งราว เป็นต้น ดังนั้น กระผมจึงได้ตระหนักในการที่จะแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดเป็นเรื่องที่สำคัญ          อีกประการหนึ่ง กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ อาทิ จัดกิจกรรมอบรมให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด จะดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ จะดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองในการป้องปราม และปราบ ยาเสพติด เพื่อให้หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม

            ๙. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                 ๙.๑ จะส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

                               สำหรับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้น จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ     เป็นการพัฒนา        ตนเองเพิ่มวิทยฐานะ เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค เสาะหาตลาดที่มั่นคงที่จะทำให้ผู้ผลิตนำสินค้าไปจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง และทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบ

                 ๙.๒ จะส่งเสริมกิจกรรมให้มีถนนคนเดินบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทำให้มีเงินสะพัดเข้ามาในท้องถิ่นมากขึ้นเป็นการหารายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน อีกทั้งจะเป็นลักษณะเข้าข่าย เป็นแหล่งท่องเทียวอีกทางหนึ่งของท้องถิ่น จะทำให้เป็นที่รู้จัก     ของคนทั่วไป

            ๑๐. นโยบายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น

                 จะส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ของท้องถิ่น โดยให้มีการสืบสานไว้ ไม่ให้สูญหายไป จะจัดให้มีการฝึกอบรม ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคนรุ่นหลัง   ได้สำนึกถึงความเป็นไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นเรา ไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลาน อาทิ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฟ้อนรำ แห่ ซะล้อ ซอ ซึง ฆ้องวง  โปงลาง ค่าวจ้อยค่าวซอ และการละเล่นพื้นบ้านของคนไทยเมืองเหนือ คนไทยอีสาน หรือชนเผ่าอื่นๆ ในท้องถิ่น โดยจะทำการสืบสานไว้ตลอดไป 

          การกำหนดนโยบายบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ของกระผมตามที่กล่าวมามา ได้วางอยู่บน  พื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของท้องถิ่น  ซึ่งคิดว่าเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  และเมื่อการแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแล้ว  กระผมจะได้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม   โดยจัดทำแผนปฏิบัติของเทศบาล  ประกอบด้วย  แผนนิติบัญญัติ   แผนการบริหารราชการเทศบาล   และแผนปฏิบัติราชการของกองต่าง ๆ  ไว้เป็นคู่มือและแนวทางการทำงานต่อไป

             กระผม นายทองคำ  ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ขอให้ความเชื่อมั่นให้กับสภา      อันเป็นองค์กร  ที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของเทศบาลว่า  จะบริหารราชการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารเทศบาลตำบลบ้านเหล่าของเรา ให้มีความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวหน้า วัฒนาถาวร ทัดเทียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ให้จงได้    ทั้งนี้ โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง

          ขอบคุณครับ


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายแสวง แสงเดือน
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
3.239.236.140
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 25ip
เดือนนี้ 1073ip
ปีนี้ 1073ip
ทั้งหมด 80389ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.75.115)
วันนี้ เวลา 09.16.44 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
สน.บถ.
มท 0809.4/ว16
12/01/2564
12/01/2564
กพส.
มท 0810.7/ว51
11/01/2564
12/01/2564
กสว.
มท 0820.2/ว59
13/01/2564
13/01/2564
กสว.
มท 0820.2/ว52
12/01/2564
12/01/2564
กพส.
มท 0810.2/ว62
13/01/2564
13/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว65
13/01/2564
13/01/2564
สล.
มท 0801.1/12
11/01/2564
11/01/2564
สล.
-
12/01/2564
12/01/2564
สล.
มท 0801.2/ว6
11/01/2564
12/01/2564
กพส.
มท 0810.3/ว46
11/01/2564
11/01/2564
กศ.
มท 0816.3/ว80
15/01/2564
15/01/2564
กพส.
มท 0810.7/ว61
13/01/2564
14/01/2564
สน.บถ.
-
12/01/2564
12/01/2564
สน.บถ.
มท 0809.4/ว44
11/01/2564
11/01/2564
สน.บถ.
มท 0809.2/ว4
11/01/2564
13/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว50
11/01/2564
12/01/2564
กยผ.
มท 0815.4/ว45
11/01/2564
11/01/2564
สน.บถ.
มท 0809.4/ว55
12/01/2564
12/01/2564
สน.คท.
มท 0808.2/471-546
12/01/2564
13/01/2564
สน.คท.
มท 0808.3/ว201
12/01/2564
13/01/2564
กพส.
-
14/01/2564
14/01/2564
สน.คท.
มท 0808.3/ว63
13/01/2564
15/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว66
13/01/2564
13/01/2564
กศ.
มท 0816.3/ว71
14/01/2564
14/01/2564
กศ.
มท 0816.3/ว79
15/01/2564
15/01/2564
กศ.
มท 0816.2/ว76
14/01/2564
15/01/2564
กพส.
-
14/01/2564
14/01/2564
กศ.
มท 0816.5/ว72
14/01/2564
14/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว54
12/01/2564
13/01/2564
กพส.
มท 0810.3/ว73
14/01/2564
14/01/2564
กจ.
มท 0802.3/ว48
11/01/2564
13/01/2564

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker