เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายบุญส่ง จะมณี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ระบบสารสนเทศติดตามงานบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

1.) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 Download
2.) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 Download
3.) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 Download
4.) การให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย
 Download
5.) การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 Download
6.) การให้บริการน้ำประปา
 Download
7.) การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 Download
8.) การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 Download
9.) การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 Download
10.) การรับชำระภาษีป้าย
 Download
11.) การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 Download
12.) การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 Download
13.) การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 Download
14.) การควบคุมการแต่งผม
 Download
15.) การควบคุมการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า
 Download
16.) การควบคุมกิจการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
 Download
17.) การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 Download
18.) การประกอบกิจการตลาด
 Download
19.) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 Download
20.) การประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
 Download
21.) ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 Download
22.) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
 Download
23.) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
 Download
24.) การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 Download
25.) การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 Download
26.) การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 Download
27.) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 Download
28.) การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 Download
29.) การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 Download
30.) การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 Download
31.) การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 Download
32.) การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 Download
33.) การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 Download
34.) การแจ้งขุดดิน
 Download
35.) การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 Download
36.) การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 Download
37.) การแจ้งถมดิน
 Download
38.) การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 Download
39.) การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 Download
40.) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
จำนวนหน้า 3 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายอำนาจ ยอดปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)  Your IP Address
54.81.182.16
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 9ip
เดือนนี้ 202ip
ปีนี้ 986ip
ทั้งหมด 3398ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.129)
วันนี้ เวลา 01.43.40 น.

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ