เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายวิชัย คำแดงใส
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย รวมข่าวสารในรอบ 30 วัน
   ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แจ้งการเปิดระบบจ่ายน้ำประปา...

กองการประปา โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 29/6/2563 Read (169)

   แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและให้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยจากรายเดือนให้เป็นรายปี ซึ่งจะจัดเก็บตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 และในปีงบประมาณต่อๆ ไป ...

กองคลัง โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 15/5/2563 Read (177)

   เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 2562...

สาระน่ารู้ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 2/12/2562 Read (418)

   ประชาสัมพันธ์การกำหนดเส้นทางบังคับเดินรถทางเดียว (ONEWAY) บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองสาธารณสุขฯ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 30/9/2562 Read (272)

   ประชาสัมพันธ์ดัชนีรายการข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 30/4/2561 Read (400)

นายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ) เป็นผู้มอบรางวัล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 24/9/2563 Read (57)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (บทความ อ.36- อ.40/2563)สล็อต ...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 16/9/2563 Read (9)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคภัยเบื้องต้นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

งานป้องกันฯ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 14/9/2563 Read (11)

โครงการอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ "ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ" ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่างานพัฒนาชุมชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 14/9/2563 Read (11)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่างานกิจการสภา โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 8/9/2563 Read (18)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563สูตรบาคาร่า ...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 2/9/2563 Read (19)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ประจำปี พ.ศ. 2563)กองคลัง โดย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ Post Date 31/8/2563 Read (19)
กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกผักสวนครัว) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กองการศึกษา โดย กองการศึกษา Post Date 31/8/2563 Read (17)

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมหาวันและได้การรับตรวจฟันจากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง...

กองการศึกษา โดย กองการศึกษา Post Date 28/8/2563 Read (25)

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จากเจ้าหน้าที่ทันตกรรมจากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง กองการศึกษา โดย กองการศึกษา Post Date 28/8/2563 Read (20)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

งานกิจการสภา โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 27/8/2563 Read (19)

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

งานพัฒนาชุมชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 27/8/2563 Read (20)

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า, โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) และโรงเรียนอนุบาลเวียงเชี...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 31/8/2563 Read (10)

 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยทำการก่อสร้างดาดคอนกรีต บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 27/8/2563 Read (252)

 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 31/7/2563 Read (4)
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/7/2563 Read (39)

 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อมแยกบ้านนายอินจันทร์ วันดี พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชีย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 30/6/2563 Read (19)

 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 30/6/2563 Read (27)

 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 18/6/2563 Read (27)

 
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถส่วนกลางฯ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 18/6/2563 Read (33)

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
3.235.101.50
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 10ip
เดือนนี้ 2418ip
ปีนี้ 25816ip
ทั้งหมด 73463ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.56)
วันนี้ เวลา 01.14.46 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
สน.คท.
มท 0808.2/ว2911
22/09/2563
23/09/2563
กพส.
มท 0810.6/ว2925
23/09/2563
23/09/2563
กสว.
มท 0820.3/ว2920
23/09/2563
23/09/2563
กค.
มท 0803.3/ว2919
23/09/2563
23/09/2563
กศ.
มท 0816.1/ว2950
24/09/2563
25/09/2563
สน.คท.
มท 0808.2/17051-17080
24/09/2563
24/09/2563
สล.
-
22/09/2563
22/09/2563
กพส.
มท 0810.6/ว2924
23/09/2563
23/09/2563
กศ.
มท 0816.5/ว2958
25/09/2563
25/09/2563
สน.คท.
มท 0808.2/ว2891
21/09/2563
23/09/2563
กพส.
มท 0810.4/ว2949
24/09/2563
24/09/2563
สล.
มท 0801.4/ว55
24/09/2563
25/09/2563
กพส.
มท 0810.6/ว2923
23/09/2563
23/09/2563
กพส.
มท 0810.6/ว2947
24/09/2563
24/09/2563
สน.คท.
มท 0808.5/ว2927
23/09/2563
24/09/2563
สน.คท.
มท 0808.2/16339-16361
22/09/2563
23/09/2563
กสธ.
มท 0819.3/ว2931
23/09/2563
24/09/2563
กพส.
มท 0810.2/ว2939
24/09/2563
24/09/2563
กศ.
มท 0816.4/ว2943
24/09/2563
24/09/2563
กสธ.
มท 0819.3/ว2957
24/09/2563
25/09/2563
กสว.
มท 0820.2/ว2948
24/09/2563
24/09/2563
กศ.
มท 0816.3/ว2929
23/09/2563
23/09/2563
สน.บถ.
มท 0809.4/ว2941
24/09/2563
24/09/2563
สน.บถ.
มท 0809.4/ว416
21/09/2563
21/09/2563
กค.
มท 0803.3/ว2900
22/09/2563
22/09/2563
สน.คท.
มท 0808.2/16337,16338
22/09/2563
23/09/2563
กค.
มท 0803.3/ว2918
23/09/2563
23/09/2563
กยผ.
มท 0815.4/ว100
24/09/2563
25/09/2563
สน.คท.
มท 0808.4/ว2932
23/09/2563
24/09/2563
ตบ.
มท 0805.4/ว5622
22/09/2563
24/09/2563
กม.
มท 0804.3/ว2945
24/09/2563
25/09/2563
ศส.
มท 0806.4/ว2909
22/09/2563
22/09/2563

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker