เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายศรีทน วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่เผื่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ระบบสารสนเทศติดตามงานบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ประกาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากพลเมืองว่ามีผู้นำขยะมาทิ้งบริเวณข้างถนนเลยเทศบาลฯ ไปทางบ้านทุ่งก่อ ประมาณ 50 เมตร...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 18/1/2562
Read (85)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่าจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 (กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/1/2562
Read (84)

โครงการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (กิจกรรมพัฒนาทางสาธารณะ) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 26/12/2561
Read (109)

ประชุมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าและชี้แจงคณะกรรมการตลาดมีท้องถิ่นมาดูงานการจัดการขยะของตลาดสดบ้านเหล่า ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีตลาดสด...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 12/12/2561
Read (85)

รับรางวัลตลาดสดติดดาว ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน "ค้าขายเป็นธรรม มั่นใจเที่ยงตรง มุ่งสู่การค้ายุคใหม่"...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/11/2561
Read (105)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมและสรุปผลการดำเนินโครงการและพิธีมอบเกียรติบัติ) ประจำปีงบประมาณ 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/9/2561
Read (76)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ (กิจกรรมออกตรวจประเมินหมู่บ้านในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/9/2561
Read (165)

ประชุมประชาคม ณ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 11 เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบโครงสร้างด้านพื้นฐาน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/8/2561
Read (122)

โครงการส่งเสริมการบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย ประจำปี 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/8/2561
Read (88)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/8/2561
Read (120)

โครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 15/8/2561
Read (162)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 22/6/2561
Read (95)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และยุงชนิดต่างๆ ตลอดจนแมลงพาหะนำโรค...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/6/2561
Read (88)

โครงการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและที่สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/6/2561
Read (89)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในชุมชน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 12/6/2561
Read (114)

กองสาธารณสุขฯ เข้าตรวจสอบการร้องเรียนร้องทุกข์จากชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่าว่าได้รับความเดือดร้อนจากดินร่วงหล่นบนถนนและเกิดฝุ่นของรถบรรทุกดิน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/6/2561
Read (106)

ออกพ่นหมอกควันเนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/5/2561
Read (111)

ประชุมวางแผนดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสิ่งแวดล้อม โครงการไข้เลือดออก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/5/2561
Read (110)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/5/2561
Read (372)

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 เชียงราย แพร่ ลำปาง...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/3/2561
Read (139)

จำนวนข่าวทั้งหมด 26 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายคำ มณีจันสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)  Your IP Address
34.207.146.166
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 66ip
เดือนนี้ 1621ip
ปีนี้ 5367ip
ทั้งหมด 22357ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.240)
วันนี้ เวลา 21.27.11 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กพส.
มท 0810.6/ว1082
19/03/2562
19/03/2562
สล.
มท 0801.1/235
19/03/2562
19/03/2562
กสธ.
มท 0819.3/ว1234
21/03/2562
21/03/2562
ศปท.สถ.
มท 0817.2/ว1231
21/03/2562
21/03/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว1197
19/03/2562
20/03/2562
กค.
มท 0803.3/ว1208
20/03/2562
20/03/2562
สล.
มท 0801.2/ว50
18/03/2562
19/03/2562
กค.
มท 0803.3/ว1213
20/03/2562
20/03/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว1201
19/03/2562
20/03/2562
สน.กบท.
มท 0808.5/ว11
18/03/2562
22/03/2562
สน.คท.
มท 0808.5/ว1275
21/03/2562
22/03/2562
กพส.
มท 0810.2/ว1070
18/03/2562
21/03/2562
กยผ.
มท 0815.4/ว1211
20/03/2562
20/03/2562
กยผ.
มท 0815.4/ว1210
20/03/2562
20/03/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว1072
18/03/2562
19/03/2562
สน.คท.
มท 0808.4/ว1230
21/03/2562
21/03/2562
กค.
มท 0803.3/ว1085
19/03/2562
19/03/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1067
18/03/2562
19/03/2562
สน.บถ.
มท 0809.2/ว1209
20/03/2562
22/03/2562
สน.คท.
มท 0808.2/5579-5615
20/03/2562
21/03/2562
กศ.
มท 0816.2/ว1199
19/03/2562
21/03/2562
กสล.
มท 0820.2/ว1089
19/03/2562
19/03/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว1192
19/03/2562
20/03/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว1065
18/03/2562
19/03/2562
กพส.
มท 0810.5/ว1216
20/03/2562
21/03/2562
สล.
มท 0801.2/ว54
20/03/2562
20/03/2562
กศ.
มท 0816.1/ว1071
18/03/2562
19/03/2562
สล.
มท 0801.1/234
19/03/2562
19/03/2562
กสล.
มท 0820.2/ว1090
19/03/2562
21/03/2562
สน.กบท.
มท 0808.5/ว12
18/03/2562
22/03/2562
กยผ.
มท 0815.4/ว1229
21/03/2562
21/03/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1069
18/03/2562
18/03/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1202
19/03/2562
20/03/2562
สน.บถ.
มท 0809.4/228
22/03/2562
22/03/2562
สล.
มท 0801.2/ว5737
22/03/2562
22/03/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว1193
19/03/2562
20/03/2562
กจ.
มท 0802.3/ว53
20/03/2562
20/03/2562
สน.บถ.
มท 0809.2/ว26
18/03/2562
18/03/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว1198
19/03/2562
20/03/2562
สล.
มท 0801.4/ว26
21/03/2562
21/03/2562
กยผ.
มท 0815.4/ว1250
22/03/2562
22/03/2562

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ