เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายศรีทน วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่เผื่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

นายธนโชติ ธรรมจักร์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

นายโชษิต เชื้อมหาวัน
เจ้าพนักงานการประปา ชำนาญงาน

นางทานตะวัน วรรณรัตนโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางวชิรินทร์ สินสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายมานัส จันกิติ
คนงานผลิตน้ำประปา

นายสมพร มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยช่างประปา

นายชาญชัย สมแค้ว
คนงานผลิตน้ำประปา

นายนพพร มณีจันสุข
คนงานผลิตน้ำประปา
 
จำนวนบุคลากร กองการประปา ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน

 • งานการเงินและบัญชี
  ๑.  เก็บค่าน้ำประปาและนำเงินฝากคลังเทศบาล
  ๒.  จัดทำบัญชีเงินสด แยกประเภท งบรายรับรายจ่าย งบทดลอง
  ๓.  จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
  ๔.  ตรวจฎีกาและคุมฎีกาที่จ่าย
  ๕.  ลงบัญชีในบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน
  ๖.  ลงบัญชีในทะเบียนขายของเงินสด
  ๗.  ลงบัญชีในเล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ )
  ๘.  ตรวจสอบสมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ
  ๙.  จัดทำรายงานประจำเดือนของการประปา โดยมีงบรายรับ รายจ่าย รายงานประจำวันที่สูบน้ำ
  ๑๐.  ลงสมุดคุมจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าจ้างรายเดือน
  ๑๑.  ลงทะเบียนซื้อของเงินสด
  ๑๒.  ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
   
 • งานจัดเก็บรายได้
  ๑.  ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
  ๒.  จัดเก็บค่าน้ำประปา
  ๓.  ออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
  ๔.  นำส่งเงินค่าน้ำประปา
   
 • งานธุรการ
  ๑.  ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับส่ง ร่าง พิมพ์โต้ตอบ ย่อเรื่อง ฯลฯ ของกองการประปา 
  ๒.  ปฏิบัติงานด้านธุรการของกองการประปา
  ๓.  จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้น้ำประปา
   
 • งานผลิตและบริการ
  ๑.  สูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา
  ๒.  ซ่อมและบำรุงท่อน้ำประปา
  ๓.  จดมาตรวัดน้ำ
  ๔.  ตรวจเช็คระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำประปา
  ๕.  ติดตั้งมาตรวัดน้ำ
  ๖.  ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ โดยการใส่สารส้มและคลอรีน
  ๗.  ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ
  ๘.  ดูแลรักษาสถานที่ผลิตน้ำประปา
  ๙.  ดูแลระบบไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา
  ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์วิจัยน้ำประปา วางโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไข ตรวจซ่อมด้านระบบและการผลิต น้ำประปา

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสมบัติ มั่นกุง
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
  
  Your IP Address
34.207.82.217
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 6ip
เดือนนี้ 1083ip
ปีนี้ 9138ip
ทั้งหมด 26128ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.141)
วันนี้ เวลา 01.19.20 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กสธ.
มท 0819.2/ว1871
14/05/2562
14/05/2562
สน.บถ.
-
17/05/2562
17/05/2562
กศ.
มท 0816.2/ว1876
14/05/2562
14/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1874
14/05/2562
14/05/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว1927
16/05/2562
17/05/2562
ศปท.สถ.
มท 0804.6/ว1872
14/05/2562
14/05/2562
กศ.
มท 0816.2/ว1958
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.7/ว1887
15/05/2562
15/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1946
17/05/2562
17/05/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว1878
14/05/2562
16/05/2562
กพส.
มท 0810.6/ว1920
16/05/2562
16/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1922
16/05/2562
16/05/2562
กยผ.
มท 0815.4/ว1919
16/05/2562
16/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1934
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.3/ว1921
16/05/2562
16/05/2562
กศ.
มท 0816.2/ว1904
15/05/2562
16/05/2562
สน.บถ.
มท 0809.2/ว52
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.8/ว1947
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.2/ว1888
15/05/2562
15/05/2562
ศปท.สถ.
มท 0804.6/ว1889
15/05/2562
15/05/2562
สล.
มท 0801.2/ว103
17/05/2562
17/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1953
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.3/ว2931
15/05/2562
15/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1932
16/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.4/ว 1955
17/05/2562
17/05/2562
สน.บถ.
มท 0809.3/ว1877
14/05/2562
15/05/2562
กศ.
มท 0816.4/ว1924
16/05/2562
16/05/2562
กพส.
มท 0810.8/ว1906
15/05/2562
15/05/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/9116-9123 , 9124
15/05/2562
16/05/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว1952
17/05/2562
17/05/2562
กสธ.
มท 0819.3/ว1875
14/05/2562
14/05/2562

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ