เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายบุญส่ง จะมณี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ระบบสารสนเทศติดตามงานบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


นายโชษิต เชื้อมหาวัน
เจ้าพนักงานการประปา ชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

นางทานตะวัน วรรณรัตนโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางวชิรินทร์ สินสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายมานัส จันกิติ
คนงานผลิตน้ำประปา

นายสมพร มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยช่างประปา

นายชาญชัย สมแค้ว
คนงานผลิตน้ำประปา

นายนพพร มณีจันสุข
คนงานผลิตน้ำประปา
จำนวนบุคลากร กองการประปา ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน

 • งานการเงินและบัญชี
  ๑.  เก็บค่าน้ำประปาและนำเงินฝากคลังเทศบาล
  ๒.  จัดทำบัญชีเงินสด แยกประเภท งบรายรับรายจ่าย งบทดลอง
  ๓.  จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
  ๔.  ตรวจฎีกาและคุมฎีกาที่จ่าย
  ๕.  ลงบัญชีในบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน
  ๖.  ลงบัญชีในทะเบียนขายของเงินสด
  ๗.  ลงบัญชีในเล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ )
  ๘.  ตรวจสอบสมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ
  ๙.  จัดทำรายงานประจำเดือนของการประปา โดยมีงบรายรับ รายจ่าย รายงานประจำวันที่สูบน้ำ
  ๑๐.  ลงสมุดคุมจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าจ้างรายเดือน
  ๑๑.  ลงทะเบียนซื้อของเงินสด
  ๑๒.  ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
   
 • งานจัดเก็บรายได้
  ๑.  ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
  ๒.  จัดเก็บค่าน้ำประปา
  ๓.  ออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
  ๔.  นำส่งเงินค่าน้ำประปา
   
 • งานธุรการ
  ๑.  ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับส่ง ร่าง พิมพ์โต้ตอบ ย่อเรื่อง ฯลฯ ของกองการประปา 
  ๒.  ปฏิบัติงานด้านธุรการของกองการประปา
  ๓.  จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้น้ำประปา
   
 • งานผลิตและบริการ
  ๑.  สูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา
  ๒.  ซ่อมและบำรุงท่อน้ำประปา
  ๓.  จดมาตรวัดน้ำ
  ๔.  ตรวจเช็คระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำประปา
  ๕.  ติดตั้งมาตรวัดน้ำ
  ๖.  ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ โดยการใส่สารส้มและคลอรีน
  ๗.  ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ
  ๘.  ดูแลรักษาสถานที่ผลิตน้ำประปา
  ๙.  ดูแลระบบไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา
  ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์วิจัยน้ำประปา วางโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไข ตรวจซ่อมด้านระบบและการผลิต น้ำประปา

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายแสวง แสงเดือน
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)  Your IP Address
54.198.103.13
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 19ip
เดือนนี้ 855ip
ปีนี้ 6351ip
ทั้งหมด 8763ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.29)
วันนี้ เวลา 09.22.55 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กค.
มท 0803.2/ว2902
17/09/2561
17/09/2561
กพส.
มท 0810.6/ว2905
17/09/2561
17/09/2561
สล.
มท 0801.1/440
17/09/2561
17/09/2561
กพส.
มท 0810.7/ว2923
18/09/2561
18/09/2561
กศ.
มท 0816.2/ว2921
17/09/2561
18/09/2561
สน.คท.
มท 0808.2/ว2978
21/09/2561
21/09/2561
กพส.
มท 0810.2/ว 2984
21/09/2561
21/09/2561
สน.คท.
มท 0808.2/ว2904
17/09/2561
18/09/2561
กยผ.
มท 0815.3/ว2908
17/09/2561
18/09/2561
กค.
มท 0803.3/ว2936
18/09/2561
18/09/2561
กค.
มท 0803.3/ว2943
19/09/2561
19/09/2561
กศ.
-
19/09/2561
19/09/2561
สน.คท.
มท 0808.2/ว2944
19/09/2561
19/09/2561
กพส.
มท 0810.6/ว2949
19/09/2561
19/09/2561
กพส.
มท 0810.7/ว2951
19/09/2561
19/09/2561
กพส.
มท 0810.5/ว2963
20/09/2561
20/09/2561
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
กยผ.
มท 0815.4/ว2967
20/09/2561
20/09/2561
สน.คท.
มท 0808.2/ว2952
19/09/2561
20/09/2561
กพส.
มท 0810.4/ว2950
19/09/2561
20/09/2561
กพส.
มท 0810.6/ว2966
20/09/2561
20/09/2561
กยผ.
มท 0815.3/ว2958
19/09/2561
20/09/2561
กพส.
มท 0810.6/ว2969
20/09/2561
20/09/2561
กจ.
-
20/09/2561
21/09/2561
กพส.
มท 0810.4/ว2980
21/09/2561
21/09/2561

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ