เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th


นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายบุญส่ง จะมณี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

พ.จ.อ.อัฐพงษ์ อำไพพิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธา
สายด่วน :

นางสาวกนกวรรณ จะมณี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน
สายด่วน :

นางณรินพรรณ จันกิติ
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
สายด่วน :

นายบุญธรรม มั่นกุง
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)
สายด่วน :

นายเวียง ลาอุ่น
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)
สายด่วน :

นายเมธี โยประทุม
คนงานประจำรถขยะ
สายด่วน :

นายเสาร์ อุ่นติ๊บ
คนงานประจำรถขยะ
สายด่วน :

นายภาคิน มณีจันสุข
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
สายด่วน :
 
จำนวนบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน

 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ วินิจฉัย ปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ๒.  กำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผนวัดและประเมินผล
  ๓.  การดำเนินงานสุขาภิบาลการจัดการของเสีย  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ๔.  กำหนดระบบ  วิธีการด้านนิเทศ  ควบคุม  ติดตามและประเมินผลงานสุขาภิบาลและงานวิชาการสุขาภิบาล
  ๕.  ศึกษาค้นคว้า  วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล
  ๖.  จัดสอน  จัดอบรมด้านการสุขาภิบาล
  ๗.  จัดประชุมและดำเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล
  ๘.  ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางวิชาการสุขาภิบาล
  ๙.   กำหนดจรรโลง  สร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล
  ๑๐. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
  ๑๑. งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
  ๑๒. งานสุขาภิบาลโรงงาน
  ๑๓.  งานรักษาความสะอาด  ของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ
  ๑๔.  งานปรับปรุงแก้ไข  และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  ๑๕.  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 
  ๑๖.  งานเกี่ยวกับตลาดและที่จอดรถ
  ๑๗.  งานเกี่ยวกับสถานรักษาพยาบาลการติดต่อประสานงาน
  ๑๘.  งานสังคมสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
  ๑๙.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกาจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  ๑.  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคระบาด  เช่น  สอบสวน  ภาวะการโรคติดต่อ  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการ เกิดโรคเก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ
  ๒.  ให้การนิเทศงานการระบาด   รักษาของโรคต่าง ๆ
  ๓.  วางแผนปฏิบัติงาน  กำหนดวิธีการดำเนินงานพิจารณา  เสนอแนะ  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลงานการให้บริการวิชาการสาธารณสุข
  ๔.  ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
  ๕.  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ  หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ๖.  งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
  ๗.  งานด้านสุขศึกษา
  ๘.  งานอนามัยโรงเรือน
  ๙.  งานอนามัยแม่และเด็ก
  ๑๐. งานสาธารณสุขมูลฐาน
  ๑๑. งานโภชนาการ
  ๑๒.  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  ๑๓.  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
  ๑๔.  งานป้องกันและระงับโรค     
  ๑๕.  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
  ๑๖.  งานพ่นหมอกควัน  กำจัดลูกน้ำยุงลาย
   
 • งานสัตวแพทย์
  ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์
  ๒.  การศึกษา  วิเคราะห์ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ทางด้านต่าง ๆ
  ๓.  การสำรวจโรค    การค้นคว้า   ทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์    เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์
  ๔.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์  เช่น  การฉีดวัคซีน  การตรวจและรักษาพยาบาล  การกักสัตว์
  ๕.  การตรวจ  ควบคุม  การฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์การให้คำแนะนำ  ปรึกษาในด้านการเลี้ยงและการรักษาสัตว์การเพาะเลี้ยงเชื้อ  ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์  เครื่องมือ   เครื่องใช้ในการปฏิบัติการ
  ๖.  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
  ๗.  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
  ๘.  งานควบคุม  ดูแล  การฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
  ๙.  งานควบคุม  โรคพิษสุนัขบ้า    
  ๑๐. งานป้องกันโรคติดต่อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญ  จากสัตว์
   
 • งานธุรการ
  ๑.  ปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข
  ๒.  ปฏิบัติงานสารบรรณกองสาธารณสุข
  ๓.  งานดูแลรักษาเบิก-จ่าย  พัสดุ  ครุภัณฑ์กองสาธารณสุข
  ๔.  งานดูแลรักษาจัดเตรียมให้บริการเรื่อง  สถานที่วัสดุ  อุปกรณ์  การติดต่อ  และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
  ๕.  งานตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารทางราชการกองสาธารณสุข
  ๖.  งานรับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนกองสาธารณสุข
  ๗.  งานสนับสนุนโยบายของรัฐบาล  กรม  จังหวัด
   

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
35.175.120.174
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 102ip
เดือนนี้ 1962ip
ปีนี้ 25994ip
ทั้งหมด 42984ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.117)
วันนี้ เวลา 15.24.57 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
สน.บถ.
มท 0809.2/ว154
15/11/2562
15/11/2562
กพส.
มท 0810.8/ว4634
13/11/2562
13/11/2562
กยผ.
มท 0815.4/ว150
15/11/2562
15/11/2562
กพส.
มท 0810.7/ว4709
18/11/2562
18/11/2562
กสว.
มท 0820.2/ว4666
14/11/2562
14/11/2562
กพส.
มท 0810.4/ว4640
13/11/2562
13/11/2562
กจ.
null
13/11/2562
13/11/2562
กพส.
มท 0810.6/ว4688
15/11/2562
15/11/2562
สล.
มท 0801.2/ว4690
15/11/2562
15/11/2562
สน.บถ.
มท 0809.4/ว4706
18/11/2562
18/11/2562
กพส.
มท 0810.4/ว4641
13/11/2562
13/11/2562
กสธ.
มท 0819.3/ว4647
13/11/2562
13/11/2562
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 |
กพส.
มท 0810.4/ว4684
15/11/2562
15/11/2562
กศ.
มท 0816.4/ว4682
15/11/2562
15/11/2562
กศ.
มท 0816.4/ว4686
15/11/2562
15/11/2562
กพส.
มท 0810.3/ว4689
15/11/2562
15/11/2562
null
มท 0201.2/ว6900
14/11/2562
18/11/2562
กพส.
มท 0810.6/ว4712
18/11/2562
19/11/2562
กสว.
มท 0820.2/ว4660
14/11/2562
14/11/2562
กศ.
มท 0816.4/ว4637
13/11/2562
13/11/2562
กศ.
มท 0816.4/ว4661
14/11/2562
14/11/2562
กศ.
มท 0816.4/ว4645
13/11/2562
14/11/2562
กพส.
มท 0810.6/ว4681
15/11/2562
15/11/2562
กสว.
มท 0820.2/ว4710
18/11/2562
18/11/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว4724
19/11/2562
19/11/2562
กศ.
มท 0816.3/\ว4642
13/11/2562
13/11/2562
กพส.
มท 0810.8/ว4648
13/11/2562
14/11/2562
สล.
มท 0801.2/ว294
15/11/2562
15/11/2562
สล.
มท 0801.4/ว67
18/11/2562
18/11/2562
สน.บถ.
มท 0809.4/ว4708
18/11/2562
19/11/2562
กพส.
มท 0810.4/ว4725
19/11/2562
19/11/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว4721
19/11/2562
19/11/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว4722
19/11/2562
19/11/2562

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ