เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th


นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายศรีทน วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่เผื่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

นางบุหลัน ประมูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
สายด่วน :

นางนัยนา ไชยยะ
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สายด่วน :

นางอัญมณี วันดี
นักวิชาการคลัง
สายด่วน :

นางเสาวภา โลหะจันที
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
สายด่วน :

นางสาวสุรัตน์ดา มะลิหอม
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
สายด่วน :

นางกมนวัลย์ วงค์ทิพย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
สายด่วน :

นางสาวนงคราญ มณีวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สายด่วน :

นางสาวเสาวลักษณ์ จันกิติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
สายด่วน :
 
จำนวนบุคลากร กองคลัง ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน

  • งานการเงินและบัญชี
  • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  • งานธุรการ

         ภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดการต่าง ๆ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดระบบงาน   งานบุคคล  เกี่ยวกับงานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกองคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทำรายงานการประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย  กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเทศบาล สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ควบคุมการตรวจสอบการรายงานการเงิน และบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดซื้อจัดจ้าง  ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  เป็นต้น   ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
100.26.182.28
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 104ip
เดือนนี้ 1660ip
ปีนี้ 19532ip
ทั้งหมด 36522ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (5.45.207.34)
วันนี้ เวลา 21.29.15 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กยผ.
มท 0815.4/ว3747
17/09/2562
17/09/2562
กสว.
มท 0820.3/16678
16/09/2562
17/09/2562
กพส.
มท 0810..6/ว3765
18/09/2562
18/09/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว5467
13/09/2562
17/09/2562
กค.
มท 0803.3/ว3680
12/09/2562
12/09/2562
สน.คท.
มท 0808.5/ว3706
13/09/2562
13/09/2562
สน.บถ.
มท 0809.5/ว16
16/09/2562
16/09/2562
สน.คท.
มท 0808.2/16594-16610
16/09/2562
17/09/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว3669
12/09/2562
12/09/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว3671
12/09/2562
12/09/2562
กศ.
มท 0816.2/ว3674
12/09/2562
12/09/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว3724
16/09/2562
17/09/2562
กศ.
มท 0816.4/ว3678
12/09/2562
12/09/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว3723
16/09/2562
16/09/2562
กจ.
มท 0802.3/ว3749
17/09/2562
17/09/2562
สน.คท.
มท 0808.2/16566
13/09/2562
17/09/2562
สน.บถ.
มท 0809.2/ว122
17/09/2562
18/09/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.คท.
มท 0808.2/16686
16/09/2562
18/09/2562
กพส.
มท 0810.6/ว5435
12/09/2562
13/09/2562
กพส.
มท 0810.6/ว3731
16/09/2562
17/09/2562
กพส.
มท 0810.8/ว3672
12/09/2562
12/09/2562
กศ.
มท 0816.3/ว3726
16/09/2562
16/09/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.คท.
มท 0808.2/16565
13/09/2562
17/09/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว3745
17/09/2562
18/09/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว3698
13/09/2562
13/09/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว3744
17/09/2562
18/09/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว3670
12/09/2562
12/09/2562
สล.
มท 0801.2/ว230
17/09/2562
18/09/2562
กยผ.
มท 0815.4/ว3679
12/09/2562
12/09/2562
กพร.
มท 0812/ว3743
17/09/2562
17/09/2562
กพส.
มท 0810.6/ว5530
17/09/2562
17/09/2562

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ