เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นางพรรณชนก บุตรมา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

นางบุหลัน ประมูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางนัยนา ไชยยะ
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางอัญมณี วันดี
นักวิชาการคลัง

นางเสาวภา โลหะจันที
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวสุรัตน์ดา มะลิหอม
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวนงคราญ มณีวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวเสาวลักษณ์ จันกิติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
จำนวนบุคลากร ��������������������� ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน

  • งานการเงินและบัญชี
  • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  • งานธุรการ

         ภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดการต่าง ๆ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดระบบงาน   งานบุคคล  เกี่ยวกับงานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกองคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทำรายงานการประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย  กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเทศบาล สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ควบคุมการตรวจสอบการรายงานการเงิน และบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดซื้อจัดจ้าง  ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  เป็นต้น   ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายคำ มณีจันสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
  
  Your IP Address
34.207.82.217
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 6ip
เดือนนี้ 1083ip
ปีนี้ 9138ip
ทั้งหมด 26128ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.141)
วันนี้ เวลา 01.19.20 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กสธ.
มท 0819.2/ว1871
14/05/2562
14/05/2562
สน.บถ.
-
17/05/2562
17/05/2562
กศ.
มท 0816.2/ว1876
14/05/2562
14/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1874
14/05/2562
14/05/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว1927
16/05/2562
17/05/2562
ศปท.สถ.
มท 0804.6/ว1872
14/05/2562
14/05/2562
กศ.
มท 0816.2/ว1958
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.7/ว1887
15/05/2562
15/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1946
17/05/2562
17/05/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว1878
14/05/2562
16/05/2562
กพส.
มท 0810.6/ว1920
16/05/2562
16/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1922
16/05/2562
16/05/2562
กยผ.
มท 0815.4/ว1919
16/05/2562
16/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1934
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.3/ว1921
16/05/2562
16/05/2562
กศ.
มท 0816.2/ว1904
15/05/2562
16/05/2562
สน.บถ.
มท 0809.2/ว52
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.8/ว1947
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.2/ว1888
15/05/2562
15/05/2562
ศปท.สถ.
มท 0804.6/ว1889
15/05/2562
15/05/2562
สล.
มท 0801.2/ว103
17/05/2562
17/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1953
17/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.3/ว2931
15/05/2562
15/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1932
16/05/2562
17/05/2562
กพส.
มท 0810.4/ว 1955
17/05/2562
17/05/2562
สน.บถ.
มท 0809.3/ว1877
14/05/2562
15/05/2562
กศ.
มท 0816.4/ว1924
16/05/2562
16/05/2562
กพส.
มท 0810.8/ว1906
15/05/2562
15/05/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/9116-9123 , 9124
15/05/2562
16/05/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว1952
17/05/2562
17/05/2562
กสธ.
มท 0819.3/ว1875
14/05/2562
14/05/2562

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ