เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายบุญส่ง จะมณี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ระบบสารสนเทศติดตามงานบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


นางบุหลัน ประมูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางนัยนา ไชยยะ
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางนงคราญ มณีจันสุข
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

นางเสาวภา โลหะจันที
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวสุรัตน์ดา มะลิหอม
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวนงคราญ มณีวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวแคทติยา โทปุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเสาวลักษณ์ จันกิติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
 
จำนวนบุคลากร ��������������������� ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน

  • งานการเงินและบัญชี
  • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  • งานธุรการ

         ภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดการต่าง ๆ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดระบบงาน   งานบุคคล  เกี่ยวกับงานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกองคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทำรายงานการประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย  กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเทศบาล สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ควบคุมการตรวจสอบการรายงานการเงิน และบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดซื้อจัดจ้าง  ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  เป็นต้น   ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายอินทร์จันทร์ วันดี
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)  Your IP Address
54.224.11.137
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 40ip
เดือนนี้ 720ip
ปีนี้ 5100ip
ทั้งหมด 7512ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.121)
วันนี้ เวลา 08.34.41 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
สน.คท.
มท 0808.3/ว2555
17/08/2561
20/08/2561
กศ.
มท 0816.3/ว2549
17/08/2561
20/08/2561
กศ.
มท 0816.3/ว2550
17/08/2561
20/08/2561
กพส.
มท 0810.5/ว2476
14/08/2561
14/08/2561
สน.คท.
มท 0808.4/ว2479
14/08/2561
15/08/2561
กศ.
มท 0816.3/ว2501
15/08/2561
15/08/2561
กศ.
มท 0816.3/ว2503
15/08/2561
15/08/2561
กศ.
มท 0816.2/ว2498
15/08/2561
15/08/2561
สน.คท.
มท 0808.2/ว2502
15/08/2561
15/08/2561
ศปท.สถ.
มท 0817.2/ว2505
15/08/2561
15/08/2561
สน.คท.
มท 0808.2/11077-11080
15/08/2561
16/08/2561
ศปท.สถ.
มท 0817.2/ว2504
15/08/2561
16/08/2561
กค.
มท 0803.3/ว2519
16/08/2561
16/08/2561
กค.
มท 0803.3/ว2535
16/08/2561
16/08/2561
กค.
มท 0803.3/ว2520
16/08/2561
16/08/2561
สน.คท.
มท 0808.5/ว2531
16/08/2561
16/08/2561
กพส.
มท 0810.5/ว4593
15/08/2561
16/08/2561
กศ.
มท 0816.3/ว2499
15/08/2561
16/08/2561
กศ.
มท 0816.3/ว2537
16/08/2561
16/08/2561
กพส.
มท 0810.7/ว2540
16/08/2561
16/08/2561
กศ.
มท 0816.2/ว2521
16/08/2561
16/08/2561
กพส.
มท0810.7/ว2551
17/08/2561
17/08/2561
สน.บถ.
มท 0809.3/ว2534
16/08/2561
17/08/2561
สน.บถ.
มท 0809.2/ว143
15/08/2561
17/08/2561
สน.บถ.
มท 0809.2/ว144
15/08/2561
17/08/2561

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ