เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 106   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เรื่อง   กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล

..........................................................................

         ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า     กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ    สมัยแรก      ครั้งที่    ๑    ประจำปี      ๒๕๖๑   ในวันที่     ๑๓   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๑    เวลา ๐๙. ๓๐   น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

         อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๔   วรรคสอง  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จึงขอประกาศกำหนดวัน   เวลา  สถานที่ประชุม   และเรื่องที่นำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ   สมัยแรก  ครั้งที่  ๑   ประจำปี    พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าที่แนบมาท้ายประกาศนี้ สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ