เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 104   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

สมัยสามัญ  สมัยแรก    ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑

..........................................................................

                        ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าครั้งแรก     เมื่อวันที่   ๒๓   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑   นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา    ๒๔   และ  ๒๕   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         สมัยสามัญ สมัยแรก   ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๙    ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป            มีกำหนดไม่เกิน   ๓๐  วัน สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ