เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 92   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เรื่อง   กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

..........................................................................

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔   และ  ๒๕   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑๓   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  รวม ๔  สมัย  ดังนี้

 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  • สมัยที่  ๑  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๑   เป็นต้นไป   มีกำหนด ๓๐  วัน
  • สมัยที่  ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๑   เป็นต้นไป   มีกำหนด ๓๐  วัน
  • สมัยที่  ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑   สิงหาคม      ๒๕๖๑   เป็นต้นไป   มีกำหนด ๓๐  วัน
  • สมัยที่  ๔  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เป็นต้นไป   มีกำหนด ๓๐  วัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ   ณ   วันที่     ๑๓     เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๑

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180319100741.pdf ( ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ