เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) (สี่แยกกรีนวิง - บ้านนางบัวไหล)
By : กองคลัง เมื่อ : 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 85   

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ( Para Asphaltic Concrete ) ( สี่แยกกรีนวิง – บ้านนางบัวไหล )  หมู่ที่  ๖  บ้านเหล่า  ตำบลทุ่งก่อ   อำเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e-bidding )  ลงวันที่   ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๑

ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖วรรคสอง  ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น  และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว และขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180524151110.pdf ( ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ