เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  อ่าน : 122   

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  

          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๙ (๓)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  เรียบร้อยแล้วนั้น  และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180601094457.rar ( เอกสารประกอบการรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ