เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวถนน คสล. บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
By : กองคลัง เมื่อ : 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  อ่าน : 111   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวถนน คสล.(หน้าบ้านนายสุริย์ เพ็งพันธ์ - ร่องแหย่ง) สองฝั่ง จุดที่ ๑ ช่วงบ้านนายสุริย์ เพ็งพันธ์ ถึงร่องแหย่ง กว้าง ๑.๐๐ - ๒.๖๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร จุดที่ ๒ ช่วงบ้านนางนัฏชาฐ์ วุฒิภัทร ถึงท่อเหลี่ยมร่องแหย่ง กว้าง ๑.๐๐ - ๒.๖๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๕๘ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด พร้อมป้ายประจำโครงการ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20190617174542.pdf ( ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ )
2. 20190617174543.pdf ( เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ