เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก
By : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  อ่าน : 97   

วันนี้ วันที่26  มิถุนายน พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก

วัตถุประสงค์ในจัดกิจกรรมนี้คือ

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา  องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา   สถานประกอบการ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกและร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อเหลือง เพื่อร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด

3.เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบาลการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการลกความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด

4.เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ