เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดโครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศพส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ นักเรียนนักศึกษา)
By : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 126   

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดโครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศพส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ นักเรียนนักศึกษา) ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อออกตรวจติดตามค้นหา นักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากสถานศึกษาในพื้นที่ คือ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษา
  2. เพื่อให้สถานศึกษาช่วยกันระวังไม่ใช้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
  3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่ต้องลดความเดือนร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
  4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  5. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา สถานประกอบการ หน่วยงาน/องค์กรภาคที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอกจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ