เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคีเครื่องข่ายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ2562 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะในชุมชนโดยหมู่หมู่บ้านต้นแบบ)
By : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 104   

วันที่27สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ดำเนินกิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคีเครื่องข่ายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ2562 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะในชุมชนโดยหมู่หมู่บ้านต้นแบบ)

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนและประชาชน เยาวชน ได้ตระหนักและรับรู้ความจำเป็นในการคัดแยกขยะและได้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายเพื่อลดความเป็นพิษของขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง

3.เพื่อที่จะสามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง แบ่งออกเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

4.เพื่อป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5. เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายการจัดการขยะของคณะรักษาความใสงบแห่งชาติ

6. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ