เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กำหนดตารางออกหน่วยบริการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (โอนเข้าบัญชีธนาคาร) ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  อ่าน : 209   

กำหนดตารางออกหน่วยบริการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (โอนเข้าบัญชีธนาคาร) ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ของกรมบัญชีกลาง   วันที่ 20-21  พฤศจิกายน  2562

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิ   วิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลในระบบฯ  ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุและผู้พิการตั้งแต่เดือน  มกราคม  2563  เป็นต้นไป   

ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านเหล่าจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการปัจจุบันกรณีที่รับเงินสด  ให้นำส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารออมสิน (โดยต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากประจำ  เงินฝากพิเศษหรือบัญชีที่มีเงื่อนไขในการฝากถอน) เพื่อที่จะรองรับการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ  ในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป  

หากเป็นบัญชีของบุคคลอื่นต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน   โดยเทศบาลตำบลบ้านเหล่าจะออกพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ  ในวันที่  20-21 พฤศจิกายน  2562         เวลา 09.00-16.30 น. ณ  หอประชุมหมู่บ้าน   ตามตารางที่ได้แนบมา   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  โทรศัพท์ 053953118 ต่อ 22   

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20191114112958.pdf ( หนังสือมอบอำนาจ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ