เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2563 (ห้ามมิให้ผู้ใดเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ)
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 51   

                   ด้วย สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จากหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน

                   อาศัย อำนาจตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕     ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ ๑ ให้พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

                   ข้อ ๒ ให้พื้นที่ทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ เป็นแหล่งก่อเหตุรำคาญในพื้นที่ ตามข้อ ๑

                             ๒.๑ การเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาหญ้า การเผาขยะ เผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ เผาตอซังข้าว เป็นต้น เว้นแต่การเผาวัสดุในพิธีกรรมตามจารีตประเพณี

                             ๒.๒ การก่อสร้างใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหามลพิษทางอากาศ

                             ๒.๓ สถานที่อื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

                   ข้อ ๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

                   ข้อ ๔ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อสั่งการป้องกันและระงับเหตุรำคาญของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการ           ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

                   ข้อ ๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕      ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

                   ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และบริเวณที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุรำคาญรับทราบแล้ว

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

                                                                                     

   สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ