เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  อ่าน : 95   

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๙ (๓)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  เรียบร้อยแล้วนั้น  และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ไปแล้วนั้น 

  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า      จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20171114104700.pdf ( ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล )
2. 20171114104701.rar ( รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ