เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  อ่าน : 69   

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าครั้งแรก เมื่อวันที่  ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐   ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   สมัยที่  ๔  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา    ๒๔   และ  ๒๕   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         สมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐    ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน   ๓๐  วัน

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๐   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20171120115231.pdf ( ประกาศเรียกประชุมสภา )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ