เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  อ่าน : 72   

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ    สมัยที่    4    ครั้งที่    ๑    ประจำปี   ๒๕๖๐  วันที่    ๒๘   พฤศจิกายน     ๒๕๖๐      เวลา    ๐๙.๓๐  น.   เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๔ วรรคสอง  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จึงขอประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ประชุม  และเรื่องที่นำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ   สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจำปี    พ.ศ. ๒๕๖๐   รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ      ณ   วันที่   ๒๐   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20171120115641.pdf ( ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาล )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ