เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศการจัดเก็บค่าอัตราอากร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  อ่าน : 262   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เห็นชอบแล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การควบคุม  การฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศจัดเก็บอัตราค่าอากร ค่าธรรมเนียม ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ดังนี้

(๑)  ค่าอากรการฆ่าสัตว์

          (ก) โค                                                     ตัวละ           ๒๐  บาท

          (ข) กระบือ                                              ตัวละ           ๒๕  บาท

          (ค) สุกรหรือนกกระจอกเทศ                            ตัวละ           ๑๕  บาท

          (ง) สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่า  ๒๒.๕  กิโลกรัม             ตัวละ           ๑๐  บาท

          (จ) แพะหรือแกะ                                         ตัวละ           ๑๐  บาท

          (ฉ) ไก่ เป็ด หรือห่าน                                     ตัวละ           ๒๐  สตางค์

          (ช) สัตว์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                ตัวละ           ๒๐  บาท 

(๒)ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์

          (ก) โค                                                   ตัวละ             ๒๐  บาท                           

          (ข) กระบือ                                             ตัวละ             ๒๕  บาท        

          (ค) สุกรหรือนกกระจอกเทศ                           ตัวละ             ๑๕  บาท        

          (ง) สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่า  ๒๒.๕ กิโลกรัม            ตัวละ             ๑๐  บาท        

          (จ) แพะหรือแกะ                                       ตัวละ             ๑๐  บาท

          (ฉ) ไก่ เป็ด หรือห่าน                                   ตัวละ             ๒๐  สตางค์ 

          (ช) สัตว์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง              ตัวละ             ๒๐  บาท

(๓)  ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ และการฆ่าสัตว์

          (ก) ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)                         ตัวละ           ๔๕    บาท

          (ข) ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ (โค)                          ตัวละ            ๑๐๙  บาท

          (ค) ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ (กระบือ)                     ตัวละ           ๑๑๐  บาท

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20171206140623.pdf ( ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ