เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563  อ่าน : 27   

                  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  รายการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  พร้อมก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร   หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร   ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  พร้อมป้ายประจำโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย   วงเงินงบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐.- บาท   (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  เดือน กันยายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไปนั้น

                  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จึงขอประกาศราคาวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างฯ

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20200623160118.doc ( ประกาศใช้วงเงินงบประมาณ )
2. 20200623160119.doc ( แบบ บก.01 )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker