เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม(รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓
By : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563  อ่าน : 5   

วันที่๕มิถุนายน๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม(รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์คือ ๑.เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.เพื่อเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า ๔.เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ