เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อมแยกบ้านนายอินจันทร์ วันดี พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563  อ่าน : 21   

              ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล รายการโครงการปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อมแยกบ้านนายอินจันทร์  วันดี กว้าง ๘.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๒.๐๐  เมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐-๐.๖๐  เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  วงเงินงบประมาณ  ๘๐,๐๐๐.-  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  เดือน กันยายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไปนั้น

                          เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จึงขอประกาศราคาวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อมแยกบ้านนายอินจันทร์  วันดี กว้าง ๘.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๒.๐๐  เมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐-๐.๖๐  เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20200714152345.doc ( ประกาศใช้วงเงินงบประมาณ )
2. 20200714152346.doc ( แบบ บก.01 )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker