เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 43   

            ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล รายการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๐๐ นิ้ว  ลึก  ๑๕๐.๐๐  เมตร  หมู่ที่ ๖  ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  จำนวน  ๑  โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  เดือน กันยายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไปนั้นฯ

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20200717151225.pdf ( ประกาศใช้วงเงินงบประมาณ )
2. 20200717151226.pdf ( แบบ บก.01 )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker