เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) อาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  อ่าน : 31   

                      ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล รายการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน  (ระบบเปิด) กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร  หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  ๑,๓๒๐ ลบ.ม.  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  อาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ฯ  หมู่ที่ ๔  ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย   วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  เดือน กันยายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไปนั้น

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20201006101243.doc ( ประกาศใช้วงเงินงบประมาณ )
2. 20201006101244.doc ( แบบ บก.01 )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker