เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 89   

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  พ.ศ. 2563   ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 137 ตอนที่ 98 ก หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
  
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เห็นว่า  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564  เป็นต้นไป  จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

ประเภทป้าย

อัตราภาษีป้าย (บาทต่อ 500ตารางเซนติเมตร)

ลักษณะป้าย

แบบเคลื่อนที่/เปลี่ยนข้อความ/ภาพได้

ลักษณะป้าย

แบบคงที่/ไม่เปลี่ยนข้อความหรือภาพ

(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

10

5

(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

52

26

(3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

52

50

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20201217150436.pdf ( เอกสารฉบับเต็ม (pdf) )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker