เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 426   

         ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560

 

         โดยให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. จัดให้มีการสำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  ติดตามผลการดำเนินการและประสานงานที่เกี่ยวข้อง

3. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลายเช่น  โทรศัพท์สายด่วน  สายตรง  สื่อออนไลน์ (เช่น Line Facebook ฯลฯ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น E-mail, Website/Webboard, Application ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ) เป็นต้น  ทั้งนี้ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

4. จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว  ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือประชาชนเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

7. รายงานผลการสำรวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชนทราบโดยทั่วกัน

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

 

         โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 4 ฝ่าย  ประกอบด้วย

1. ฝ่ายอำนวยการ

2. ฝ่ายรับเรื่อง

3. ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่(หน่วยเคลื่อนที่เร็ว)

4. ฝ่ายติดตามและประสานงาน

1. ฝ่ายอำนวยการ

         มีหน้าที่  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ  วิธีการติดต่อและแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือและผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

 

1. ฝ่ายรับเรื่อง

         มีหน้าที่  รับเรื่องขอความช่วยเหลือประชาชน  สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือใช้ข้อมูลที่มีหน่วยงานรัฐสำรวจไว้แล้ว  จัดให้มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือ ตอบปัญหาข้อซักถาม(กรณีที่ตอบได้)  วิเคราะห์ แยกเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จัดทำสถิติและทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือและรายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)ทราบทุกเดือน

 

2. ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว)

         มีหน้าที่  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ฝ่ายรับเรื่องประสานมา  โดยการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องสำคัญเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้ง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติทั้งนี้  ให้พิจารณาจัดตั้งอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการย่อย  โดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่  เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำชุมชน  อสม. อปพร. ฯลฯ

3. ฝ่ายติดตามและประสานงาน

         มีหน้าที่  ติดตาม  ประสานงานและประเมินเรื่องเพื่อจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน  ประสานแจ้งหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง  และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  แสวงหาและประสานเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนมอบหมายและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ

 

 

 

 

 

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180105104928.pdf ( คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือภายในเทศบาล )
2. 20180105104929.pdf ( คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือระดับชุมชน )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker