เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  อ่าน : 37   

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  มีมติเห็นชอบให้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขุดเจาะบ่อบาดาล  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 ๑. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาขนได้ทันตามความต้องการป้องกันและบรรเทาแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำ

 ๒. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่และการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๐๐นิ้ว  ลึก  ๑๕๐.๐๐ เมตร   ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕  ลบ.ม./ชม.  บ้านทุ่งก่อ  หมู่ที่ ๔  ตำบลทุ่งก่อ         อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  ๑  ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  เดือน กันยายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไปนั้น

            เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จึงขอประกาศราคาวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๐๐ นิ้ว  ลึก  ๑๕๐.๐๐ เมตร   ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕  ลบ.ม./ชม. บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  ๑  ป้าย  จำนวน  ๑  โครงการ  ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20210419112937.pdf ( ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า )
2. 20210419112938.pdf ( แบบ บก 01 )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ