ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 12 ต.เวียงกาหลง - หมุ่ที่ 9 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต จำนวน 6 ตู้ และเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำสายทาง ชร . 5090 เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ตำบลปล้อง - หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างมหรสพ การแสดง งานมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มกราคม งบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อทาสีอาคารภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ - หมู่ที่ 8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,220.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างวิเคราะห์ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบน้ำผิวดิน น้ำแม่น้ำกก จำนวน 3 ครั้งๆละ 3 จุด จำนวน 11 รายการทดสอบ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย (กองส่งเสริมฯ) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบริการเก็บตัวอย่างน้ำ แม่น้ำกก จำนวน 3 ครั้งๆละ 3 จุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง) และจ้างเหมารถยนต์ตู้ (พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน้าที่ ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาธงภายในสนามฟุตบอล ๑ จำนวน ๑๙ ต้น ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองป่าอ้อ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย - หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,825.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตร (ขัวแตะ) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย - หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกลำห้วยรวก ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย - หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน - หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน - หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซักผ้าพร้อมรีด เพื่อใช้ในกิจการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและบ้านพักรับรอง อบจ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกหนองบง ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5, หมุ่ที่ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งและคอสะพาน บ้านศรีดอนชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียง เสียงตามสาย (แบบถาวร) ในสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขนาด กว้าง 3.60 เมตร สูง 3.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 ต.สันมะเค็ด อ.พาน-หมู่ที่ 7 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,475.00 ตารางเมตร (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินคันทาง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เงิน - หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที่ ๑ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย รายละเอียดประกอบด้วยงานอาคารประดิษฐานเสาหลักเมืองเทิง จำนวน ๑ หลัง งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมอาคารประดิษฐานเสาหลักเมืองเทิง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการเก็บตัวอย่างน้ำ แม่น้ำกก จำนวน 3 ครั้งๆละ 3 จุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างวิเคราะห์ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบน้ำผิวดิน น้ำแม่น้ำกก จำนวน 3 ครั้งๆละ 3 จุด จำนวน 11 รายการทดสอบ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย (กองส่งเสริมฯ) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะ ดังนี้ เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนอบจ. เชียงราย (สำนักการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน - หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง