ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศเอกชน 2 ชั้น (สำหรับดูงาน) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 รุ่นๆละ 2 คันๆละ 2 วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 โดยศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางนอก ยางใน ยางรอง รถเทเลอร์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน 81 - 9583 เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๓-๓๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผ้าระบาย ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 75 เมตร (สีขาว-เหลือง) จำนวน 30 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่ม (ถ้วย) พร้อมแช่เย็น เพื่อใช้ในการจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อซื้อยางนอกรถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผค ๗๔๓๐ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำกก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัดและระดับอำเภอประจำจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูลำน้ำกก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัดและระดับอำเภอประจำจังหวัดเชียงราย บริเวณสะพานจำนวน 3 แห่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ต.สถาน - หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เเมตร ยาว 965.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,790.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างซักผ้าพร้อมรีด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและบ้านพักรับรอง อบจ.เชียงราย (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรถบัสปรับอากาศเอกชน ๒ ชั้น (สำหรับศึกษาดูงาน) ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ ๕ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน ๑ คันๆละ ๓ วัน ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซลขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อ เชฟโรเลต ดับเบิ้ลแคบสีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๒๑๒ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง ชนิด Cms-2h จำนวน 54.02 ตัน เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (ครั้งที่ 15) (ชุดที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier จำนวน ๕ เครื่อง กองป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศเอกชน 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ ในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 โดยศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง) ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กร ๗๕๖๘ เชียงราย เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๙-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสารผสมเพิ่ม จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา เชื่อมระหว่างบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะช้าง - บ้านเวียงหอม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง