ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ ต.แม่เจดีย์ใหม่ - หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.แม่เจดีย์ใหม่ - หมู่ที่ 14 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.บ้านด้าย - หมู่ที่ 2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรพร้อมระบบสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.แม่เจดีย์ใหม่ - หมู่ที่ 14 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.บ้านด้าย - หมู่ที่ 2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างขุดลอกหนองกวาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดลอกร่องมะเกี๋ยง หมู่ที่ ๑ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๙๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๙๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดลอกสระบวกป่าอั้น หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 19 ตำบลป่าแดด - หมู่ที่ 8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยาว - เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกลำห้วยปูแกง ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๕ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักการช่าง) งบสำรองจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองตะวันตก ช่วงระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด้าย - หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่อ้อ อ.พาน - หมู่ที่ 8 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 5.50-6.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,367.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลโชคชัย - หมู่ที่ 3 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 665.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,990.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 11 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน - หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน - หมู่ที่ 11 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,650.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน - หมู่ที่ 11 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,650.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย - หมู่ที่ 7 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนไชย -หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,840.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อซ่อมแซมฝาท่อบ่อพัก (ฝาเหล็ก) และบ่อพัก สายทาง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๔ ตำบลเมืองพาน - หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สำนักการช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสารผสมเพิ่ม จำนวน 1,224.00 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา แยกทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ1-0087 - บ้านห้วยเครือบ้า เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด - หมู่ที่ 6 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหิน 3/8 นิ้ว จำนวน 693.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการจัดทำถนนลาดยาง (จัดทำเอง) สายทางบ้านกลางเวียง ? บ้านพนาลัย เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงชัย ? หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลเอกชนเพื่อซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานเข้าพื้นที่การเกษตร สายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย - หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลเอกชนเพื่อซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานเข้าพื้นที่การเกษตร สายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย - หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน - หมู่ที่ 11 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,650.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลเอกชนเพื่อซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานเข้าพื้นที่การเกษตร สายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย - หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงทำนบดินป้องกันน้ำท่วม เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง - หมู่ที่ 4 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย หลังทำนบกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง