ประกวดราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 84 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2,000 x ลึก 1,000 x สูง 750 มม. เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน อบจ.เชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 685.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการซ่อมปกติผิวทางลาดยาง (ครั้งที่ 13) (ชุดที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง ชนิด CMS-๒h จำนวน ๕๗.๓๙ ตัน เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (ครั้งที่ ๑๓) (ชุดที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 84 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2,000 x ลึก 1,000 x สูง 750 มม. เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน อบจ.เชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 685.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการซ่อมปกติผิวทางลาดยาง (ครั้งที่ 13) (ชุดที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง ชนิด CMS-๒h จำนวน ๕๗.๓๙ ตัน เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (ครั้งที่ ๑๓) (ชุดที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการอบรมศิลปะเด็ก วาดศิลป์ เพื่อน้อง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสารผสมเพิ่ม เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 22 ตำบลตับเต่า - หมู่ที่ 14 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๗๕๙๘ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกหนองปู่ลพ หมู่ที่ 3 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 4.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 720.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 10.50 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงคันพนังกันน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่คำ ใช้ประโยชน์ร่วมกับตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง ชนิด Cms-2h จำนวน 53.37 ตัน เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (ครั้งที่ 12) (ชุดที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะห้วยหลวง ช่วงระหว่างหมู่ที่ 7 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที่ 7 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9119 เชียงราย ยี่ห้อ อีซูซุ รหัสครุภัณฑ์ 001 48 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กม 1167 เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ 001 57 0022 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ข้าวกล่อง) จำนวน 300 ชุด ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เพียงพอต่อการใช้งานของกลุ่มสาระต่างๆ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง) ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กร ๗๕๖๘ เชียงราย เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๙-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง