ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชร.ถ.1-0029 เชื่อมระหว่างหมู่ 1 ต.ศรีเมืองชุม - หมู่ 2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 1 สาย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.โรงช้าง - ม.14 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๔ ต.สันสลี - หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๙,๑๕ ต.ยางฮอม - ม.๑๓ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ป่าแดด - ม.6 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 2563 (สำนักการช่าง หน้า 177) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 ต.ศรีถ้อย - หมู่ที่ 19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.โรงช้าง - ม.14 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๔ ต.สันสลี - หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๙,๑๕ ต.ยางฮอม - ม.๑๓ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ป่าแดด - ม.6 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 2563 (สำนักการช่าง หน้า 177) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 ต.ศรีถ้อย - หมู่ที่ 19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สี) พร้อมบริการตรวจเช็ค ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ประจำส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดถังอากาศช่วยหายใจ จำนวน ๔ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ หน้ากากชุดสะพายหลังและถังอากาศ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกลำห้วยฝายครูอินจันทร์ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งก่อ - หมู่ที่ ๑๑ เขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกหนองวังดิน หมู่ที่ 7 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.ต้า อ.ขุนตาล - ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างขุดขยายหนองสถาน หมู่ที่ 2 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ,ครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภค ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) ,ศูนย์การเรียนรู้,หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี และพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย (สำนักการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข-๙๔๔๑ ชร. และ นข-๙๔๔๐ ชร. รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๓๖ , ๐๐๑-๖๒-๐๐๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาล (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง