ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน จำนวน 26 จุด พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด (สำนักปลัดฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๓ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - หมู่ที่ ๒ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๗๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เขียงราย (สำนักศึกษาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน จำนวน 26 จุด พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด (สำนักปลัดฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๓ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - หมู่ที่ ๒ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๗๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.แม่คำ - หมู่ที่ 7 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) รายละเอียดตามรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 95 คน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงทางเดินเท้าโดยการเทคอนกรีต ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุหินคลุกและหิน 3/8 เพื่อปรับพื้นที่ภายในสนามกีฬากลาง ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) รายละเอียดตามรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนไม้งามริมน้ำกก บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 23 ไร่ 1 งาน รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด โดยวิธีคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง-4926 เชียงราย เลขรหัสพัสดุ 001-46-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมจุดติดตั้งบเสาไฟฟ้าและระบบสายเมนไฟส่องสว่างตามรายทาง ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมจุดติดตั้งบเสาไฟฟ้าและระบบสายเมนไฟส่องสว่างตามรายทาง ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมจุดติดตั้งบเสาไฟฟ้าและระบบสายเมนไฟส่องสว่างตามรายทาง ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในสวนไม้งามริมน้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อซ่อมแซมระบบน้ำภายในสวนไม้งามริมน้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.แม่คำ - หมู่ที่ 5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพไตของตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพด้านการออกกำลังกาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เขียงราย (สำนักศึกษาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำสายทาง ชร.5090 เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ต.ปล้อง-หมู่ที่ 3 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) รายละเอียดตามรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมจุดติดตั้งบเสาไฟฟ้าและระบบสายเมนไฟส่องสว่างตามรายทาง ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมจุดติดตั้งบเสาไฟฟ้าและระบบสายเมนไฟส่องสว่างตามรายทาง ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อทำการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง