โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา 2563 ( สำนักการศึกษาฯ หน้า 129)
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฏหมายรัฐธรรมนูญและกฏหมายที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2563 (กองกิจการสภาฯ หน้า 113)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจทางด้านการช่าง 2563 ( สำนักการช่าง หน้า 145)
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 2563 (กองการเจ้าหน้าที่ หน้า 12)
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 (กองกิจการสภาฯ หน้า 13)
โครงการจัดแสดงผลงานวิชาการ (มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 2563 (สำนักการศึกษาฯ หน้า 62)
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบจ.เชียงราย 2563 (สำนักการศึกษาฯ หน้า 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.ศรีถ้อย - หมู่ที่ 19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.ศรีถ้อย - หมู่ที่ 19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน 3 คันๆละ 1,025,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อผ้าระบาย ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 75 เมตร (สีเหลือง-ม่วง) จำนวน 25 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้๑.รถยนต์เกษตร ยี่ห้อ ยันมาร์ (รถอีแต๋น) ไม่มีหมายเลขทะเบียน หมายเลขรหัสพัสดุ ๐๒๖-๕๓-๐๐๐๑ ๒. รถขยะอเนกประสงค์ ๓ ล้อ ยี่ห้อ RYUKA หมายเลขทะเบียน ศข ๕ หมายเลขรหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑
ซื้ออุปกรณ์สร้างฝาย เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสร้างฝาย เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง ชนิด CMS-2h จำนวน 59.79 ตัน เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (ครั้งที่ 1) (ชุดที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามรายการ ที่ อบจ.เชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกหกล้อ สีฟ้า ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๓ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางนอก ยางใน ยางรอง ของรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-8179 ชร, 81-8180 ชร, รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81-1248 ชร, รถเกรดเดอร์ล้อยาง ยี่ห้อ TUFT หมายเลขทะเบียน ตฆ-1472 ชร และ รถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค-8814 ชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อแบตเตอรรี่ สำหรับใช้กับรถยนต์ เครื่องจักรกล จำนวน ๓๒ คัน และเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อตะขอสับโซ่ แบบเกลียวเร่ง ขนาด ๓ หุน พร้อมโซ่ ขนาด ๓ หุน ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ตัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะและตกแต่งสถานที่ ในพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-8178 เชียงราย รหัสพัสดุ 017-56-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๘,๒๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สำนักการช่าง) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณปีปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง