วัสดุสำนักงาน อบจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๑๓ ต.แม่สาย - ม.๔ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๑๓ ต.แม่สาย - ม.๔ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อกระเป๋าผ้า 600D พร้อมสกรีนข้อความ ขยายข้าง สูงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว ก้นกระเป๋าไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว จำนวน 435 ใบ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินผสม PREMIX ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 248.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (ครั้งที่ 14) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สาธิต อบรม และฝึกปฏิบัติ จำนวน 11 ฐานการเรียนรู้ ตามโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Green Office จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Green Office จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระเป๋าผ้าที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 300 ใบ ตามโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Green Office โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดลอกหนองป่าคาย้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโยนก และหมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ใน โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่น โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำสื่อโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 18 อำเภอ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่เย็น (ถ้วย) เพื่อให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ คน (สำนักปลัดฯ อบจ.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำเครื่องราชสักการะพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงร้านค้าองค์การบริการงานส่วนจังหวัดเชียงราย สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดลอกลำน้ำแม่เผื่อ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน - หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง