โครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2563 (139 สำนักปลัดฯ)
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (สำนักการศึกษาฯ)2563
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองเสีย ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองเสีย ม. 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมบริการตรวจเช็ค ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ (รวมหมึก) เพื่อใช้ในส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรพร้อมระบบสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน ขนาดยาว ๔๒๙.๐๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ภายในพื้นที่ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 13 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง