จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 4 รายการตามข้อบัญญัติ (กองปัองกันฯ และสำนักศึกษาฯ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.แม่พริก - หมู่ที่ 16 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง - หมู่ที่ 11 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย - หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สำนักการศึกษาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว หมู่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ก่อสร้างป้ายขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ต.เวียงพางคำ - หมู่ที่ 11 ต.โปงผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองหลวง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7,8 ตำบลจอมหมอกแก้ว - หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน จำนวน 672 ตัวๆละ 790.00 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ที่นั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกคุณภาพสูง เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนอบจ.เชียงราย (สำนักการศึกษาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สำนักการศึกษาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย - หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง - หมู่ที่ 11 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.แม่พริก - หมู่ที่ 16 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว หมู่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ก่อสร้างป้ายขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ต.เวียงพางคำ - หมู่ที่ 11 ต.โปงผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองหลวง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7,8 ตำบลจอมหมอกแก้ว - หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างขุดลอกลำเหมืองหลวง ช่วงระหว่างหมู่ที่ 1,14 ต.แม่คำ - เขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในงานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด (สำนักการศึกษาฯ / งานระดับมัธยม) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.ป่าซาง - หมู่ที่ 6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5,9 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - หมู่ที่ 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 343.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,058.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสันโค้ง ช่วงระหว่างหมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง - หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างขุดลอกลำเหมืองโป่งช้าง ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 14 ต.ป่าซาง - หมู่ที่ 7 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกลำเหมืองร่องหวาย ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๑๑ ต.ดงมหาวัน - หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำยางพาราสด DRC ๓๐% จำนวน ๒๐,๔๐๐.๐๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา สายทางเชื่อมระหว่างบ้านกลางเวียง หมู่ที่ ๑ ต.เวียงชัย - บ้านพนาลัย หมู่ที่ ๑๑ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย (จัดทำเอง) โดยใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางนอกรถยนต์ปิกอัพ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผก-7511 เชียงราย จำนวน 4 เส้น (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติและซ่อมแซมแผงควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ ภายในสวนไม้งามริมกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย(สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีแลคเชอร์ โครงสร้างเหล็ก ชุดเบาะนั่ง,พิง,เท้าแขนบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๖๕ x ยาว ๖๙๐ x สูง ๘๓๐ มม. เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนอบจ.เชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่อบจ.เชียงรายกำหนด
จ้างขุดลอกลำห้วยป่าแดง ช่วงระหว่างหมู่ที่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล - หมู่ที่ 3 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออะไหล่รถเจาะน้ำบาดาล ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 82-0027 ชร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ต.ม่วงยาย - หมู่ที่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร เป็นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร (ชนิดมีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างขุดลอกหนองส้มแสง หมู่ที่ 12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 12,17 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล และหมู่ที่ 1 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 244.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการซ่อมปกติผิวทางลาดยาง (ครั้งที่ 10) (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 3,540 ถุง เพื่อใช้ตามโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา สายทางเชื่อมระหว่างบ้านกลางเวียง หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย - บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.70 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง