ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ในกิจการของ อบจ.ชร (กองแผนและงบประมาณ และกองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาดสันฝาย กว้าง 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน บบ 7173 เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ 002 47 0002 และรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม 6882 เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ 001 49 0016 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ในกิจการของอบจ.ชร (สำนักการศึกษาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.โชคชัย - ม.1 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 4,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๕ ต.โชคชัย - ม.๘ ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๒ ต.ธารทอง อ.พาน - ม.๑ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๒ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมสะพานเหล็กเส้นทางจักรยาน บริเวณศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อม่านกันแสงยูวี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ติดตั้งม่านจำนวน 5 จุด ขนาดไม่น้อยกว่า 197 ตารางเมตร เพื่อใช้ติดตั้งในห้องปฏิบัติงานตามภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๔ ต.สันมะเค็ด อ.พาน - ม.๔, ม.๘ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง