ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เจดีย์ - หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.สันติสุข - ม.24 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.สันติสุข - ม.24 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เจดีย์ - หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างขุดลอกลำห้วยขวาล้อ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 3 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที่ 4 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อมุ้งกางนอนสำหรับผู้ต้องกักตัว จำนวน ๒๐๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกหนองป่าไคร้ ช่วงระหว่าง ม.15 ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผฉ-๔๑๑๗ ชร. รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายราย จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสิ่งของสำหรับบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง