ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปี 2564 หน้า 120/258 (กองส่งเสริมฯ)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปี 2564 หน้า 59/258 (กองป้องกันฯ)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปี 2564 หน้า 47/258 (กองคลัง,กองพัสดุฯ)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปี 2564 หน้า 38/258 (กองแผนฯ)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปี 2564 หน้า 18/258 (สำนักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ,กองการเจ้าหน้าที่)
วัสดุอื่น ปี 2564 หน้า 169/258 (สำนักการช่าง)
วัสดุการเกษตร ปี 2564 หน้า 169/258 (สำนักการช่าง)
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๑ เดือน ๑๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง