เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562  อ่าน : 105   

               ด้วย  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า    อำเภอเวียงเชียงรุ้ง    จังหวัดเชียงราย    จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)        บ้านแม่เผื่อ  หมู่ที่ ๔  ตำบลดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  รายละเอียดดังนี้

              -  ก่อสร้างสนามหญ้าเทียม กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   ๓๑๖.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  พร้อมป้ายโครงการ

จำนวน  ๑  ป้าย  ซึ่งราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   ๑๙๑,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20191003151817.doc ( ประกาศราคากลาง )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ