เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   จดหมายข่าวงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 4/1/2565 Read (37)

   โครงการจัดเก็บภาษีช่วงกลางวัน และเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ประจำปี พ.ศ. 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 30/12/2564 Read (29)

   งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 21/12/2564 Read (52)

   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 29/11/2564 Read (86)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 บ้านเหล่า หมู่ 6 รอบเก็บตก...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 19/1/2565 Read (8)

เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า และนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ณ ห้องประชุม...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 17/1/2565 Read (26)

สำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2565 โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านในเขตเทศบาลเข้าร่วมรับการอบรม โดยรับเกียรติจากนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป...

งานป้องกันฯ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 13/1/2565 Read (18)

การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 12/1/2565 Read (14)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 7/1/2565 Read (39)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย กองการศึกษา Post Date 7/1/2565 Read (29)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2565...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 7/1/2565 Read (17)

จดหมายข่าวงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 4/1/2565 Read (37)

โครงการจัดเก็บภาษีช่วงกลางวัน และเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ประจำปี พ.ศ. 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 30/12/2564 Read (29)

กิจกรรมทำความสะอาดถนนส่งท้ายปีเก่า บริเวณสี่แยกบ้านเหล่า เพื่อความสะอาดในพื้นที่สัญจร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 29/12/2564 Read (45)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

งานกิจการสภา โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 29/12/2564 Read (45)

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อป้องกันมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 29/12/2564 Read (13)

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

งานแผนและงบประมาณ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 25/12/2564 Read (56)

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 24/12/2564 Read (50)


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ