รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
       

รายงานแสดงจำนวนข้อมูลผู้มาขอรับบริการ

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2558 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53801-3
641002854
14/10/2564
นางมาลี ฤทธิธรรม
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
14/10/2564
2
53801-3
641002855
14/10/2564
นางคำติ๊บ วันดี
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
14/10/2564
3
53801-3
641002856
14/10/2564
นายธีรวัฒน์ แสงอรุณรักษ์
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
14/10/2564
4
53801-3
641002857
14/10/2564
นายมานัส จันกิติ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
14/10/2564
5
53804
641002858
14/10/2564
นางสีสอาด ยอดปัญญา
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
14/10/2564
6
53801-3
641002851
12/10/2564
นางศรีลัย จอมสวรรค์
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
12/10/2564
7
53801-3
641002852
12/10/2564
นางศรีจม จันกิติ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
12/10/2564
8
53801-3
641002853
12/10/2564
นายทองสุข สุขเกษม
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
12/10/2564
9
53801-3
641002837
11/10/2564
นายคำป้อ ศรีพรม
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
10
53801-3
641002838
11/10/2564
น.ส.อารีย์ เมฆคะแสน
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
11
53801-3
641002839
11/10/2564
นางดวงจันทร์
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
12
53801-3
641002840
11/10/2564
นางจันทรา สิริคำอ้าย
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
13
53801-3
641002841
11/10/2564
นายปรีชา เรืองเดช
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
14
53801-3
641002842
11/10/2564
นายอินทร์จันทร์ สุปะการ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
15
53801-3
641002843
11/10/2564
นายผ่าน ตาถา
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
16
53801-3
641002844
11/10/2564
นางบัววัน มณีจันทร์สุข
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
17
53801-3
641002845
11/10/2564
นางบุญยวง ลำดวน
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
18
53801-3
641002846
11/10/2564
นายประเสริฐ จอมสวรรค์
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
19
53801-3
641002847
11/10/2564
นางบัวคำ มณีจันทร์สุข
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
20
53801-3
641002848
11/10/2564
นางคำปุ่น บุญห่อ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
21
53801-3
641002849
11/10/2564
นายอินทร์จันทร์ มณีจันทร์สุข
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
22
53804
641002850
11/10/2564
นายศรีรัตน์ ทองคำ
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
11/10/2564
23
53801-3
641002836
8/10/2564
นายดำรงค์ สัทธศรี
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
แล้วเสร็จ
8/10/2564
24
53801-3
641002832
6/10/2564
นางจันทร์ฟอง ศิริ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
6/10/2564
25
53801-3
641002833
6/10/2564
นายบุญธรรม สิทธิขันแก้ว
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
6/10/2564
26
53801-3
641002834
6/10/2564
นางบัวเขียว มั่นกุง
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
6/10/2564
27
53803
641002831
1/10/2564
นายกุณฑล มั่นกุง
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
12/10/2564
28
53804
641002835
1/10/2564
นางชุติมา ตาดำนิล
ขออนุญาตใช่เมรุ
แล้วเสร็จ
1/10/2564
29
53806
640902829
27/9/2564
นาย ดวงจันทร์ อุ่นติ๊บ
ขออนุญาตย้ายมาตรน้ำประปา
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
30
53801-2
640902830
27/9/2564
นายปิยะ สุวรรณธาราเรือง
ขอสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค
แล้วเสร็จ
27/9/2564
31
53801-2
640902826
16/9/2564
นายบุญสม มณีจันสุข
ขอความช่วยเหลือวาตภัย
แล้วเสร็จ
27/9/2564
32
53804
640902828
10/9/2564
นายไพบูลย์ อุ่นติ๊บ
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
10/9/2564
33
53803
640902824
9/9/2564
นายชาตรี โนราช
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
20/9/2564
34
53803
640902825
9/9/2564
นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
20/9/2564
35
53806
640902823
8/9/2564
นาย สมภพ โลมากุล
ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
36
53801-3
640902821
7/9/2564
น.ส.เทียมวรรณ คำหล้า
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565
แล้วเสร็จ
7/9/2564
37
53806
640902822
7/9/2564
นาง ดารณี เยา
ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
1/10/2564
38
53806
640902816
6/9/2564
นาง รัศมี มณีจันสุข
ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
30/9/2564
39
53806
640902817
6/9/2564
นาง ดาว จอมสวรรค์
ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
28/9/2564
40
53806
640902818
6/9/2564
นาง สุดารัตน์ นัยติ๊บ
ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
30/9/2564
41
53801-1
640902819
6/9/2564
นาย ทรงสิน วันดี
ข้อมูลผู้สูงอายุ บ้านทุ่งก่อ หมู่ 4 ตำบลทุ่งก่อ
แล้วเสร็จ
6/9/2564
42
53806
640902820
6/9/2564
นาย สุวิทย์ มณีวรรณ
ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
28/9/2564
43
53804
640902827
3/9/2564
น.ส.บัวจันทร์ สิทธิขันแก้ว
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
3/9/2564
44
53804
640902815
31/8/2564
นายบุญรัตน์ หมั่นยืน
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
31/8/2564
45
53806
640802814
30/8/2564
น.ส. ภัคจิรา ดุษณีย์
ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
3/9/2564
46
53801-3
640802809
27/8/2564
นายเอกอำนวย ใจมิภักดิ์
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แล้วเสร็จ
27/8/2564
47
53804
640802812
27/8/2564
นางสาวเมวิกา ปอนปั๋น
ขออนุญาตประกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
แล้วเสร็จ
27/8/2564
48
53804
640802813
27/8/2564
นางสาวเมวิกา ปอนปั๋น
ขออนุญาตประกิบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภา
แล้วเสร็จ
27/8/2564
49
53802
640802807
25/8/2564
นายสุวิทย์ กาเรือง
จดทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
25/8/2564
50
53804
640802810
23/8/2564
นายสหรัฐ สิงห์ทอน
ขออนุญาตเปิดร้านตัดผมชาย
แล้วเสร็จ
23/8/2564

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2703 รายการ
จำนวนหน้า 55 หน้า

* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559