รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดง 30 ลำดับผู้มาขอรับบริการล่าสุด

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53805
601200713
21/12/2560
นาง พุฒิพร โสภามา
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
2
53802
601200742
14/12/2560
นายก้อน มณีจันสุข
ขอจอทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
14/12/2560
3
53804
601200757
14/12/2560
นายทรงสิน วันดี
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
14/12/2560
4
53801-4
601200758
14/12/2560
นางวิลาวรรณ วงษาพรม
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
14/12/2560
5
53801-4
601200759
14/12/2560
นางอำภา ระวิวรรณ
แจ้งย้าย
แล้วเสร็จ
14/12/2560
6
53801-4
601200760
14/12/2560
นายสมศักดิ์ คำจ้อย
แจ้งการตาย
แล้วเสร็จ
14/12/2560
7
53801-4
601200761
14/12/2560
นางอำพร เกตุแก้ว
แจ้งการตาย
แล้วเสร็จ
14/12/2560
8
53801-4
601200762
14/12/2560
นายจรัญ ไชยวงค์ษา
แจ้งย้าย
แล้วเสร็จ
14/12/2560
9
53801-4
601200763
14/12/2560
นายจรัญ ไชยวงค์ษา
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
14/12/2560
10
53801-4
601200765
14/12/2560
นายจรัญ ไชยวงค์ษา
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
14/12/2560
11
53801-4
601200766
14/12/2560
นายจรัญ ไชยวงค์ษา
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
14/12/2560
12
53801-4
601200767
14/12/2560
นางวิลาวรรณ วงษาพรม
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
14/12/2560
13
53801-4
601200768
14/12/2560
น.ส.อำไพร มณีวรรณ์
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
14/12/2560
14
53801-4
601200769
14/12/2560
น.ส.อำไพร มณีวรรณ์
แจ้งย้ายออก
แล้วเสร็จ
14/12/2560
15
53805
601200684
13/12/2560
น.ส พรนิกา กัปปะหะ
ขอสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1
แล้วเสร็จ
13/12/2560
16
53804
601200756
13/12/2560
นางอำพร เกตุแก้ว
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
13/12/2560
17
53801-4
601200764
13/12/2560
นายพนมพร เชื่อใชย
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
13/12/2560
18
53802
601200683
12/12/2560
นายสุริโย สุขเกษม
ขออนุญาตใช้เสียง
แล้วเสร็จ
12/12/2560
19
53803
601200653
6/12/2560
น.ส.สมสมัย มณีวรรณ์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
12/12/2560
20
53803
601200654
6/12/2560
น.ส.อำไพร มณีวรรณ์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
12/12/2560
21
53803
601200655
6/12/2560
นางวิลาวรรณ วงษาพรม
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
12/12/2560
22
53806
601200650
4/12/2560
นายบุญเที่ยง โลมากุล
อนุญาติขอติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
4/12/2560
23
53804
601200751
4/12/2560
นายสุพรรณ บุญสุข
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
4/12/2560
24
53804
601200750
1/12/2560
นายชาตรี สีชาวงค์
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
1/12/2560
25
53801-3
601100644
30/11/2560
นายทองคำ ยาปะโหิต
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
26
53801-3
601100645
30/11/2560
นายอำนวย เหล่ามะโฮง
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
27
53801-3
601100646
30/11/2560
นายสมบัติ มั่นกุง
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
28
53801-3
601100647
30/11/2560
นายแสวง แสงเดือน
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
29
53801-3
601100648
30/11/2560
นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
30
53801-3
601100649
30/11/2560
นายอินทร์จันทร์ วันดี
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559