รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดงจำนวนข้อมูลผู้มาขอรับบริการ

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53801-4
620801416
22/8/2562
นายเดชอดุลย์ เมฆแสน
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
22/8/2562
2
53801-4
620801417
22/8/2562
น.ส.ชื่นภา คำจ้อย เบอร์นาสโคนี่
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร์
แล้วเสร็จ
22/8/2562
3
53801-4
620801418
22/8/2562
นายศุภชัย ใจกาสอน
แก้ไขรายการทะเบียนทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
22/8/2562
4
53801-4
620801419
22/8/2562
นายจิราวัตร พูลเพิ่ม
แจ้งย้าย
แล้วเสร็จ
22/8/2562
5
53801-4
620801420
22/8/2562
น.ส.ชื่นภา คำจ้อย เบอร์นาสโคนี่
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
22/8/2562
6
53801-4
620801409
20/8/2562
นางวันดี จูน้อย
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
20/8/2562
7
53801-4
620801421
20/8/2562
นายบุญทา คิดถูก
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
20/8/2562
8
53801-4
620801407
19/8/2562
นายสุชาติ จูน้อย
แจ้งการตาย
แล้วเสร็จ
19/8/2562
9
53801-4
620801408
19/8/2562
นายศุภชัย ใจกาสอน
แจ้งการตาย
แล้วเสร็จ
19/8/2562
10
53801-4
620801415
19/8/2562
พระสิริวัฒโนดม(สุชเลิศ ถูคำวงษ์)
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎณ
แล้วเสร็จ
19/8/2562
11
53801-4
620801411
15/8/2562
นายพิชิต บุญแจ้ง
แจ้งย้ายออก
แล้วเสร็จ
15/8/2562
12
53801-4
620801414
15/8/2562
นายทองสุข นาไชยลาน
จำหน่ายตาย
แล้วเสร็จ
15/8/2562
13
53801-4
620801412
14/8/2562
นางพัฒนา อุ่นติ๊บ
แจ้งการตาย
แล้วเสร็จ
14/8/2562
14
53801-4
620801413
14/8/2562
นางพัฒนา อุ่นติ๊บ
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
14/8/2562
15
53801-4
620801410
13/8/2562
นายบุญส่ง ตะ๊วิโล
แจ้งการตาย
แล้วเสร็จ
13/8/2562
16
53803
620801404
9/8/2562
น.ส.ชื่นภา คำจ้อย เบอร์นาสโคนี่
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
17
53803
620801405
9/8/2562
นายธวัชชัย ตรีธนากร
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
18
53803
620801406
9/8/2562
นางแสงจันทร์ ศุภวิฑิตพัฒนา
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
19
53801-4
620801403
2/8/2562
นางวันเพ็ญ วันดี
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
2/8/2562
20
53803
620701402
30/7/2562
นางอัมพิกา คำภีระ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
6/8/2562
21
53806
620701399
24/7/2562
นายคำมูล มีโชค
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
24/7/2562
22
53806
620701400
24/7/2562
นายอาจ จันทร์ตา
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
24/7/2562
23
53806
620701401
24/7/2562
นายอินทร์ ปันใจ
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
24/7/2562
24
53803
620701398
11/7/2562
นายชรินทร จางจิตกิจไพบูลย์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
19/7/2562
25
53801-1
620701397
1/7/2562
นางสาววริศรา ภิชัย
ข้อมูลผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
1/7/2562
26
53803
620601353
28/6/2562
น.ส.นาตญา พแดนนนอก
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
8/7/2562
27
53803
620601354
28/6/2562
นายสิงห์คำ สิทธิขันแก้ว
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
8/7/2562
28
53803
620601352
11/6/2562
นายพานิชย์ ทองนาค
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
25/6/2562
29
53801-2
620601366
28/5/2562
นางวีระภรณ์ วันดี
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
30
53801-2
620601367
28/5/2562
นางเสงี่ยม เศวตศิริ
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
31
53801-2
620601368
28/5/2562
นายยุทธชัย จุมพิลา
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
32
53801-2
620601369
28/5/2562
นายอินถา มณีจันทร์สุข
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
33
53801-2
620601375
28/5/2562
นางคำติ๊บ มณีจันทร์สุข
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
34
53801-2
620601376
28/5/2562
นายตา ปัญญา
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
35
53801-2
620601377
28/5/2562
นางวราภรณ์ นิยมเวช
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
36
53801-2
620601378
28/5/2562
นางสุจิตรา มณีจันทร์สุข
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
37
53801-2
620601379
28/5/2562
นายสมบูรณ์ กันธิยะ
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
38
53801-2
620601381
28/5/2562
นางศรีไล ใจมิภักดิ์
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
39
53801-2
620601382
28/5/2562
นายอินทร์จันทร์ มณีจันทร์สุข
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
40
53801-2
620601383
28/5/2562
นางสุบรรณ ใจวงค์
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
41
53801-2
620601384
28/5/2562
นางพัชราภรณ์ คำจ้อย
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
42
53801-2
620601385
28/5/2562
นายประเสริฐ มั่นกุง
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
43
53801-2
620601386
28/5/2562
นายเมือง มั่นกุง
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
44
53801-2
620601387
28/5/2562
นางดาว จอมสวรรค์
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
45
53801-2
620601388
28/5/2562
นางวัลนา มณีวรรณ
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
46
53801-2
620601389
28/5/2562
นายสีมา ใจวงค์
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
47
53801-2
620601390
28/5/2562
นายพรมมา ใจวงค์
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
48
53801-2
620601391
28/5/2562
นายกลับ คำก้อน
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
49
53801-2
620601392
28/5/2562
นายดี มณีจันทร์สุข
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562
50
53801-2
620601393
28/5/2562
นางสุดารัตน์ นัยติ๊บ
ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย
แล้วเสร็จ
28/5/2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1309 รายการ
จำนวนหน้า 27 หน้า

* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559