รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดง 30 ลำดับผู้มาขอรับบริการล่าสุด

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53803
610901145
19/9/2561
นายวีระพล เหมพลชม
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
2
53806
610901147
19/9/2561
น.ส.ทองทิพย์ มณีจันทร์สุข
ขออนุญาตใช้น้ำประปา
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
3
53806
610901143
4/9/2561
นาง ละออ อุ่นติ๊บ
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
4/9/2561
4
53806
610801142
27/8/2561
นางสาวจิราภรณ์ นัยติ๊บ
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
11/9/2561
5
53806
610801141
22/8/2561
นาย จู มั่นกุง
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
28/8/2561
6
53806
610801140
20/8/2561
นายวรชัย ตระกูลทวีทรัพย์
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
27/8/2561
7
53801-4
610801129
17/8/2561
นางสาวโสภาพิชญ์ ชัยพิพัฒน์มงคล
ย้ายปลายทาง
แล้วเสร็จ
17/8/2561
8
53801-4
610801130
17/8/2561
นางสาวกรรณิกา มณีจันสุข
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
17/8/2561
9
53803
610801128
16/8/2561
น.ส.ทองทิพย์ มณีจันทร์สุข
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
27/8/2561
10
53803
610801127
15/8/2561
นายน้อย ต๊ะปวง
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
27/8/2561
11
53801-4
610801121
6/8/2561
นางสาวณัฐฐา ไชยวุฒิ
ย้ายปลายทางฯ
แล้วเสร็จ
6/8/2561
12
53801-4
610801124
6/8/2561
น.ส.ทัศนีย์วรรณ เจนการ
แจ้งการตาย
แล้วเสร็จ
6/8/2561
13
53801-4
610801125
6/8/2561
นางสาวดวงพร หว่างเจริญ
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
6/8/2561
14
53802
610801103
3/8/2561
นายยุทธนา ยอดปัญญา
เปลี่ยนแปลงการจดทะบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
3/8/2561
15
53803
610701102
25/7/2561
นายจิราวัตร พูลเพิ่ม
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
17/8/2561
16
53803
610701101
24/7/2561
นางดารณี เยา
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
7/8/2561
17
53806
610701097
18/7/2561
น.ส.นิพารัตน์ มณีจันสุข
ขออนุญาติใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
18/7/2561
18
53806
610701098
18/7/2561
นางสม อุ่นติ๊บ
ขออนุญาติใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
18/7/2561
19
53801-4
610701099
18/7/2561
นายสา ปาเมืองมูล
ย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
18/7/2561
20
53801-4
610701100
18/7/2561
น.ส.อำภา พันธ์พุฒ
ย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
18/7/2561
21
53802
610601095
20/6/2561
นายธวัธชัย เจนการ
ขอจอทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
20/6/2561
22
53803
610601096
20/6/2561
น.ส.นิพารัตน์ มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
23/6/2561
23
53806
610601094
15/6/2561
นางสาววิรัญญา ไชยช่อฟ้า
ขออนุญาติใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
15/6/2561
24
53801-4
610601091
12/6/2561
นางสาวดุสิตา ตระกุลทวีทรัพย์
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
12/6/2561
25
53801-4
610601092
12/6/2561
นายวรชัย ตระกูลทวีทรัพย์
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
12/6/2561
26
53806
610601090
11/6/2561
นาย บุญลือ อินตะนางแล
ขออนุญาติใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
11/6/2561
27
53806
610601087
1/6/2561
นางสุขวัน มั่งกุง
อนุญาติขอติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
1/6/2561
28
53801-4
610601088
1/6/2561
นายณรงค์ มั่นกุง
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
1/6/2561
29
53801-4
610601089
1/6/2561
สิริพร นัยติ๊บ
ย้ายภายในเขต
แล้วเสร็จ
1/6/2561
30
53801-4
610501084
31/5/2561
นางศรีแพร มณีจันสุข
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
31/5/2561
* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559