รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดงจำนวนข้อมูลผู้มาขอรับบริการ

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2558 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53801-4
631002133
18/12/2563
นางสุนันทา หิ่งไธสง
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
18/12/2563
2
53801-3
631102219
23/11/2563
นายบุญส่ง จะมณี
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
23/11/2563
3
53801-3
631102220
23/11/2563
นายสนิท มณีจันสุข
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
23/11/2563
4
53801-3
631102221
23/11/2563
นางเทพสุดา มณีจันสุข
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
23/11/2563
5
53801-3
631102222
23/11/2563
นายจันทร์ติ๊บ มณีวรรณ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
23/11/2563
6
53801-3
631102223
23/11/2563
นางคำแดง ขินแก้ว
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
23/11/2563
7
53801-3
631102224
23/11/2563
นางชลารัตน์ บรรเทา
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
23/11/2563
8
53803
631102218
18/11/2563
น.ส.เยาวเรศ ศิริโม้
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
27/11/2563
9
53803
631102217
17/11/2563
นางหอม จะมณี
รื้อถอนอาคาร
แล้วเสร็จ
27/11/2563
10
53801-3
631102215
16/11/2563
นางจันทร์แดง จะมณี
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
16/11/2563
11
53801-3
631102216
16/11/2563
นายจันแก้ว มั่นกุง
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
16/11/2563
12
53803
631102195
13/11/2563
นางพรพิมล เถาวัลย์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
23/11/2563
13
53801-3
631102197
13/11/2563
นายสุขคำ เจ้าใจนาย
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
14
53801-3
631102198
13/11/2563
นายเสาร์ อุ่นติ๊บ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
15
53801-3
631102199
13/11/2563
นางสมควร จันกิติ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
16
53801-3
631102200
13/11/2563
นายดวงดี พรมสุวรรณ์
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
17
53801-3
631102201
13/11/2563
นายบุญธรรม วันดี
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
18
53801-3
631102202
13/11/2563
นางจันทร์แดง มณีวรรณ์
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
19
53801-3
631102203
13/11/2563
นายบุญช่วย มณีจันสุข
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
20
53801-3
631102204
13/11/2563
นางกันยา มณีวรรณ์
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
21
53801-3
631102205
13/11/2563
นายมานัส มณีจันทร์สุข
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
22
53801-3
631102206
13/11/2563
นางอาวรณ์ วังใจ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
23
53801-3
631102207
13/11/2563
นายบุญยืน จอมสวรรค์
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
24
53801-3
631102208
13/11/2563
นางมะลิ ทองโคตร์
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
25
53801-3
631102209
13/11/2563
นางถนอม อูปแก้ว
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
26
53801-3
631102210
13/11/2563
นายพนาศักดิ์ จินดาศิริพงศ์
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
27
53801-3
631102211
13/11/2563
นางบุญเพ็ง หนองผือ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
28
53801-3
631102212
13/11/2563
นางอุษา นัยติ๊บ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
29
53801-3
631102213
13/11/2563
นายจุ่มใจ๋ มณีวัน
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
30
53801-3
631102214
13/11/2563
นายบุญชม มณีจันสุข
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แล้วเสร็จ
13/11/2563
31
53803
631102194
2/11/2563
น.ส. สุธาสินี โสไชย
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว คสล.)
แล้วเสร็จ
11/11/2563
32
53801-3
631002181
27/10/2563
นางเฮือน ปัญญา
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
27/10/2563
33
53801-3
631002182
27/10/2563
นายสุขคำ เจ้าใจนาย
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
27/10/2563
34
53801-3
631002176
26/10/2563
นายแก้วมูล วันดี
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
26/10/2563
35
53801-3
631002180
26/10/2563
นางฟองคำ ตาคำนิล
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
26/10/2563
36
53801-4
631002183
22/10/2563
น.ส.กรทิพย์ กันนิการ์
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
22/10/2563
37
53801-4
631002185
22/10/2563
นายสมาน มาชม
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
22/10/2563
38
53801-4
631002190
22/10/2563
น.ส.กรทิพย์ กันนิการ์
แจ้งย้ายภายในเขตสำนักทะเบียน
แล้วเสร็จ
22/10/2563
39
53801-4
631002191
22/10/2563
น.ส.กรทิพย์ กันนิการ์
แจ้งย้ายภายในเขตสำนักทะเบียน
แล้วเสร็จ
22/10/2563
40
53801-4
631002184
21/10/2563
นางอัจฉรา มณีวงศ์
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
21/10/2563
41
53801-4
631002192
21/10/2563
นายยิ่งใหญ่ ภูวงษ์ศรี
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร์
แล้วเสร็จ
21/10/2563
42
53801-4
631002186
20/10/2563
นางสมควร บุญศิริ
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
20/10/2563
43
53801-4
631002187
20/10/2563
น.ส.ภัคจิรา ดุษณีย์
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
20/10/2563
44
53801-4
631002188
20/10/2563
นายอนุชิต สิทธิขันแก้ว
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
20/10/2563
45
53803
631002175
15/10/2563
นายรัฐพงค์ สมกันทา
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
26/10/2563
46
53801-1
631002179
15/10/2563
นายแก้ว วงค์ริยะ
ข้อมูลผู้สูงอายุ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 ตำบลทุ่งก่อ
แล้วเสร็จ
15/10/2563
47
53801-4
631002189
15/10/2563
นางดาว จอมสวรรค์
แจ้งย้ายออก
แล้วเสร็จ
15/10/2563
48
53801-4
631002138
14/10/2563
นายดวงตา ยอดปัญญา
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
14/10/2563
49
53801-1
631002177
14/10/2563
นายจันทร์ จะมณี
ข้อมูลผู้สูงอายุ บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ
แล้วเสร็จ
14/10/2563
50
53801-1
631002178
14/10/2563
นายทรงสิน วันดี
ข้อมูลผู้สูงอายุ บ้านทุ่งก่อ หมู่ 4 ตำบลทุ่งก่อ
แล้วเสร็จ
14/10/2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2076 รายการ
จำนวนหน้า 42 หน้า

* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559