รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดงจำนวนข้อมูลผู้มาขอรับบริการ

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53801-4
630201666
29/3/2563
นางปัญพร มณีจันสุข
จำหน่ายบุคคลจากทะเบียนบ้านเนื่อจากตาย
แล้วเสร็จ
29/3/2563
2
53802
630201698
21/2/2563
นางเหมยรวง แซ่จ๋าว
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
21/2/2563
3
53802
630201699
21/2/2563
นายทัศพร เตซะอ้าย
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
21/2/2563
4
53803
630201700
21/2/2563
น.ส.ภัคจิรา ดุษณีย์
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
5
53803
630201701
21/2/2563
นางสมควร บุญศิริ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
6
53802
630201688
20/2/2563
น.ส.ทัศนีย์วรรณ เจนการ
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
20/2/2563
7
53802
630201697
20/2/2563
นางฐิติรัตน์ บุญสุข
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
20/2/2563
8
53801-4
630201645
19/2/2563
น.ส.ณภัทร จิรชยกุล
จำหน่ายการตาย
แล้วเสร็จ
19/2/2563
9
53802
630201684
19/2/2563
นางสาวกรกัลย์ ปัญญานะ
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
19/2/2563
10
53802
630201685
19/2/2563
นางพัชรินทร์ ประพรม
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
19/2/2563
11
53802
630201686
19/2/2563
น.ส.ศิริรัตน์ มั่นกุง
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
19/2/2563
12
53804
630201687
19/2/2563
นายณรงค์ มณีรัตน์
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
19/2/2563
13
53802
630201629
18/2/2563
นายคนอง จันทะเวียง
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
18/2/2563
14
53802
630201630
18/2/2563
นายวิสูตร ศิริ
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
18/2/2563
15
53802
630201631
18/2/2563
น.ส.สาวิณี สีเบ้า
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
18/2/2563
16
53802
630201632
18/2/2563
นางสาววันเพ็ญ เขื่อนเพชร
ชำระค่าภาษีป้าย
แล้วเสร็จ
18/2/2563
17
53801-4
630201653
18/2/2563
นางสาย ใจยัติ๊บ
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
18/2/2563
18
53801-4
630201654
18/2/2563
นางสาย ใจยัติ๊บ
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
18/2/2563
19
53801-4
630201664
17/2/2563
นายองอาจ จันกิติ
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
17/2/2563
20
53801-4
630201665
17/2/2563
น.ส.นาตญา พแดนนนอก
ขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
17/2/2563
21
53801-4
630201663
14/2/2563
นายนพดล เจริญนภารัตน์
แจ้งย้ายภายในเขตาสำนักทะเบียน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
22
53801-3
630201581
13/2/2563
นายสนอง คันธนู
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แล้วเสร็จ
13/2/2563
23
53801-3
630201579
12/2/2563
นายอ๊อด จันไทย
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แล้วเสร็จ
12/2/2563
24
53801-4
630201647
12/2/2563
นางแก้ว ยอดปัญญา
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
12/2/2563
25
53801-4
630201648
12/2/2563
นางสาวณัฐธิดา มูลตรีบุตร
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
12/2/2563
26
53801-4
630201650
12/2/2563
นายติ๊บ นัยติ๊บ
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
12/2/2563
27
53801-4
630201651
12/2/2563
นางดวงต๋า มณีวรรณ
แจ้งย้ายภายในสำนักทะเบียน
แล้วเสร็จ
12/2/2563
28
53801-4
630201643
11/2/2563
นายศรัณย์ ดอนทะนาม
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
11/2/2563
29
53801-4
630201644
11/2/2563
นางสาวพัทธนันท์ เมฆแสน
แจ้งย้ายปลานทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
11/2/2563
30
53801-4
630201646
11/2/2563
นางสาวกมลพร ทองใบ
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
11/2/2563
31
53801-4
630201660
7/2/2563
นายไกรวิชญ์ นราศร
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
7/2/2563
32
53801-4
630201661
7/2/2563
นายไกรวิชญ์ นราศร
แก้ไชรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
7/2/2563
33
53801-4
630201662
7/2/2563
นายไกรวิชญ์ นราศร
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
7/2/2563
34
53804
630201507
6/2/2563
นายทวีกร ใจวงค์
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
6/2/2563
35
53801-4
630201640
6/2/2563
นางสาวณัฐพร นัยติ๊บ
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
6/2/2563
36
53801-4
630201637
6/2/2563
นายทวีกร ใจวงค์
แจ้งการตาย
แล้วเสร็จ
6/2/2563
37
53801-4
630201638
6/2/2563
นางสาวสุภาพร แซ่อิ๋ว
แก้ไขรายการทางทะเบียนบราฎร
แล้วเสร็จ
6/2/2563
38
53801-4
630201639
6/2/2563
นายสมศักดิ์ คำจ้อย
แจ้งย้าย
แล้วเสร็จ
6/2/2563
39
53801-3
630201589
5/2/2563
นายสิงห์คำ มณีจันสุข
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แล้วเสร็จ
5/2/2563
40
53801-4
630201691
5/2/2563
นางสุดา มณีจันสุข
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
5/2/2563
41
53801-4
630201692
4/2/2563
นางสาวนันทิยา คำจ้อย
จำหน่ายการแจ้งตาย
แล้วเสร็จ
4/2/2563
42
53801-3
630201590
3/2/2563
นายอาจ จันทร์ตา
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แล้วเสร็จ
3/2/2563
43
53801-4
630201641
3/2/2563
นางเตียง เจนการ
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
3/2/2563
44
53801-4
630201690
31/1/2563
นางสาวสิริพร กงเชิญ
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
31/1/2563
45
53801-4
630201642
30/1/2563
นางวราภรณ์ แสงอรุณรักษ์
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
30/1/2563
46
53804
630201506
28/1/2563
นางปัญพร มณีจันสุข
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
28/1/2563
47
53804
630101505
27/1/2563
นายทักษิณ จันทร์ตา
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
27/1/2563
48
53801-4
630201636
27/1/2563
นายทักษิณ จันทร์ตา
แจ้งตาย
แล้วเสร็จ
27/1/2563
49
53801-4
630201693
27/1/2563
นายธีรวัฒน์ ยอดปัญญา
แจ้งย้ายออก
แล้วเสร็จ
27/1/2563
50
53801-4
630201694
27/1/2563
นายอินหวัน สิทธิขันแก้ว
แจ้งย้ายออก
แล้วเสร็จ
27/1/2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1585 รายการ
จำนวนหน้า 32 หน้า

* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559