รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดง 30 ลำดับผู้มาขอรับบริการล่าสุด

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53806
620201206
5/2/2562
นางสาวอารีย์ เมืองใจ
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
5/2/2562
2
53803
620201207
5/2/2562
น.ส.บุษบา ศักดิ์วรเดชา
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
12/2/2562
3
53803
620101203
28/1/2562
นางสุนันทา หิ่งไธสง
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/2/2562
4
53803
620101204
28/1/2562
นางสุชาดา หว่อง
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/2/2562
5
53803
620101202
22/1/2562
น.ส.วีนัส ปะระมะ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
28/1/2562
6
53801-1
620101201
18/1/2562
นายประเสริฐ ยะคำปิน
คัดสำเนาที่มีผู้รับรอง ใบเสร็จค่าภาษีป้ายของปี 2560
แล้วเสร็จ
18/1/2562
7
53806
620101200
10/1/2562
นายสมบูรณ์ ไชยวงค์
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
10/1/2562
8
53806
611201199
11/12/2561
นายทองสุข ไชยอุด
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
11/12/2561
9
53803
611201195
4/12/2561
นายสุขคำ มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
14/12/2561
10
53803
611201196
4/12/2561
นายสุขคำ มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
14/12/2561
11
53804
611201197
4/12/2561
นางเบญจวรรณ จะมณี
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
4/12/2561
12
53804
611201198
4/12/2561
น.ส.ราตรี ศรีคูณลา
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
4/12/2561
13
53804
611101191
29/11/2561
นายวรสิงห์ ใจกาสอน
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
29/11/2561
14
53801-1
611201193
21/11/2561
นายแก้ว วงค์ริยะ
ขอรายชื่อผู้สูงอายุ หมู่ 11 ต.ทุ่งก่อ
แล้วเสร็จ
21/11/2561
15
53806
611101169
19/11/2561
นายแก้ว เสนีย์
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
19/11/2561
16
53806
611101170
19/11/2561
นางสุภาวดี วันชุ่ม
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
19/11/2561
17
53804
611101192
14/11/2561
นางจันทร์ทิพย์ มณีจันทร์สุข
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
14/11/2561
18
53801-1
611001168
22/10/2561
นางสาวพิมพ์ชนก หมี่เต
ข้อมูลผู้พิการในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
22/10/2561
19
53806
611001154
17/10/2561
น.ส.นาตญา พแดนนนอก
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
20
53806
611001157
17/10/2561
นางบัวบาน เหล่ารักษา
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
21
53806
611001158
17/10/2561
นาย อานนท์ พรมโส
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
22
53806
611001159
17/10/2561
นาย ทวีพันธ์ พริศักดิ์
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
23
53806
611001160
17/10/2561
นางสำเนียง คำแดงใส
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
24
53806
611001161
17/10/2561
นายอินถา มั่นกุง
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
25
53804
611101190
17/10/2561
นายสุคำ นามซื่อ
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
17/10/2561
26
53801-1
611001153
4/10/2561
นางวันดี ปัญญาไหว
ขอข้อมูลผุ้สูงอายุ หมู่ 6
แล้วเสร็จ
4/10/2561
27
53803
610901148
26/9/2561
นายบรรยงค์ นัยติ๊บ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/10/2561
28
53803
610901150
26/9/2561
นางเกศศิรินทร์ สุขเกษม
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/10/2561
29
53803
610901151
26/9/2561
นางแสง มณีวรรณ์
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
แล้วเสร็จ
4/10/2561
30
53803
610901152
26/9/2561
นางสีทอง มณีวรรณ์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/10/2561
* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559