รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่   30 กันยายน 2560    Click ดูรายงานสรุปการให้บริการจำแนกตามกระบวนงาน
ลำดับ
ชื่อฝ่ายงาน
จำนวนกระบวนงาน
จำนวนครั้งที่ประชาชนขอรับบริการ
1
สำนักปลัดเทศบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
1
7
2
สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
0
3
สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
3
143
4
สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
54
157
5
กองคลัง
5
45
6
กองช่าง
21
45
7
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9
167
8
กองการศึกษา
1
95
9
กองการประปา
1
48
รวม   
96
707

ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่   30 กันยายน 2561    Click ดูรายงานสรุปการให้บริการจำแนกตามกระบวนงาน
ลำดับ
ชื่อฝ่ายงาน
จำนวนกระบวนงาน
จำนวนครั้งที่ประชาชนขอรับบริการ
1
สำนักปลัดเทศบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
1
8
2
สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
72
3
สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
3
74
4
สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
54
68
5
กองคลัง
5
12
6
กองช่าง
21
43
7
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9
40
8
กองการศึกษา
1
50
9
กองการประปา
1
34
รวม   
96
401