รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

  

ประจำปีพุทธศักราช   2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564   ถึงปัจจุบัน (วันที่   23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)    (ข้อมูลแบบ Real Time)
>>> Click ดูรายงานสรุปการให้บริการจำแนกตามกระบวนงานทั้งหมด <<<

ลำดับ
ชื่อฝ่ายงาน
จำนวนกระบวนงาน
จำนวนครั้งที่ประชาชนขอรับบริการ
1
สำนักปลัดเทศบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
1
1
2
สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
5
3
สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
3
6
4
สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
54
116
5
กองคลัง
5
228
6
กองช่าง
21
27
7
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9
14
8
กองการศึกษา
1
5
9
กองการประปา
1
21
รวม   
96
423
 

ประจำปีพุทธศักราช   2563
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563   ถึงวันที่   31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
>>> Click ดูรายงานสรุปการให้บริการจำแนกตามกระบวนงานทั้งหมด <<<

ลำดับ
ชื่อฝ่ายงาน
จำนวนกระบวนงาน
จำนวนครั้งที่ประชาชนขอรับบริการ
1
สำนักปลัดเทศบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
1
8
2
สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
55
3
สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
3
130
4
สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
54
243
5
กองคลัง
5
27
6
กองช่าง
21
43
7
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9
29
8
กองการศึกษา
1
39
9
กองการประปา
1
8
รวม   
96
582
 

ประจำปีพุทธศักราช   2562
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562   ถึงวันที่   31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
>>> Click ดูรายงานสรุปการให้บริการจำแนกตามกระบวนงานทั้งหมด <<<

ลำดับ
ชื่อฝ่ายงาน
จำนวนกระบวนงาน
จำนวนครั้งที่ประชาชนขอรับบริการ
1
สำนักปลัดเทศบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
1
6
2
สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
42
3
สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
3
96
4
สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
54
85
5
กองคลัง
5
30
6
กองช่าง
21
31
7
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9
38
8
กองการศึกษา
1
64
9
กองการประปา
1
12
รวม   
96
404
 

ประจำปีพุทธศักราช   2561
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่   31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
>>> Click ดูรายงานสรุปการให้บริการจำแนกตามกระบวนงานทั้งหมด <<<

ลำดับ
ชื่อฝ่ายงาน
จำนวนกระบวนงาน
จำนวนครั้งที่ประชาชนขอรับบริการ
1
สำนักปลัดเทศบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
1
4
2
สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
72
3
สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
3
17
4
สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
54
55
5
กองคลัง
5
27
6
กองช่าง
21
34
7
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9
23
8
กองการศึกษา
1
50
9
กองการประปา
1
31
รวม   
96
313
 

ประจำปีพุทธศักราช   2560
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  ถึงวันที่   31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
>>> Click ดูรายงานสรุปการให้บริการจำแนกตามกระบวนงานทั้งหมด <<<

ลำดับ
ชื่อฝ่ายงาน
จำนวนกระบวนงาน
จำนวนครั้งที่ประชาชนขอรับบริการ
1
สำนักปลัดเทศบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
1
6
2
สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
0
3
สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
3
74
4
สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
54
119
5
กองคลัง
5
34
6
กองช่าง
21
38
7
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9
149
8
กองการศึกษา
1
95
9
กองการประปา
1
43
รวม   
96
558