รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน แยกตามฝ่ายงาน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

  
ฝ่ายงาน : สำนักปลัดเทศบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  ถึง   31 ธันวาคม 2562    
ลำดับ
ชื่องานที่ให้บริการ
จำนวนผู้มาใช้บริการ
1
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
6
รวม   
6