รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดงจำนวนข้อมูลผู้มาขอรับบริการ

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53804
630101504
20/1/2563
นายสี กาหลง
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
20/1/2563
2
53804
630101503
13/1/2563
นายพรมมา ตาดำนิล
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
13/1/2563
3
53803
630101499
2/1/2563
นางหนูเจียง มณีจันสุข
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
8/1/2563
4
53804
630101502
25/12/2562
นายพรมมา มณีจันสุข
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
25/12/2562
5
53804
621201498
13/12/2562
นายองอาจ จันกิติ
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
13/12/2562
6
53804
630101501
13/12/2562
นายเดชอดุลย์ เมฆแสน
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
13/12/2562
7
53804
621201497
6/12/2562
นางสาวสิจินดา สมบูรณ์
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
6/12/2562
8
53803
621101493
28/11/2562
น.ส.รัชฎา บุญสม
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
29/11/2562
9
53804
621201495
21/11/2562
นางจำปี มณีจันทร์สุข
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
21/11/2562
10
53801-1
621201496
15/11/2562
นายทรงสิน วันดี
ขอคัดสำเนารายชื่อผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ
แล้วเสร็จ
15/11/2562
11
53801-1
621101491
14/11/2562
นายแก้ว วงค์ริยะ
รายชื่อข้อมูลผู้สูงอายุ หมู่ 11 ต.ทุ่งก่อ
แล้วเสร็จ
14/11/2562
12
53801-1
621101492
14/11/2562
นายนวล มณีจันสุข
ขอสำเนาเอกสารของผู้พิการ เพื่อประกอบการดูแลเป็นผู้พิทักษ์ (ศาลสั่ง)
แล้วเสร็จ
14/11/2562
13
53803
621101490
13/11/2562
นายนิคม สิทธิขันแก้ว
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
26/11/2562
14
53804
621201494
8/11/2562
นายอุทิศ มณีจันทร์สุข
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
8/11/2562
15
53803
621101489
5/11/2562
น.ส.วาสนา ศิริปัญญา
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
7/11/2562
16
53806
621001487
24/10/2562
นายบฎินทร์ ทานุพันธ์ุสกุล
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
24/10/2562
17
53806
621001488
24/10/2562
นายบฎินทร์ ทานุพันธ์ุสกุล
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
24/10/2562
18
53801-1
621001475
15/10/2562
นายพรมมา ใจวงค์
คัดสำเนาใบทะเบียนพานิชย์
แล้วเสร็จ
15/10/2562
19
53801-4
621001474
11/10/2562
นางสาวสมบูรณ์ กลิ่นศรีสุข
คัด ทร.14/1
แล้วเสร็จ
11/10/2562
20
53801-4
621001447
10/10/2562
นางสาย ใจยัติ๊บ
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
10/10/2562
21
53801-4
621001448
10/10/2562
นางสาย ใจยัติ๊บ
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
10/10/2562
22
53801-4
621001449
9/10/2562
น.ส.ธัญญรัตน์ ทรงคาศรี
แจ้งตาย
แล้วเสร็จ
9/10/2562
23
53801-4
621001454
9/10/2562
นายบุญมี ไชยล้อม
แจ้งย้ายภายในสำนักทะเบียนเดียวกัน
แล้วเสร็จ
9/10/2562
24
53801-4
621001473
9/10/2562
น.ส.ธัญญรัตน์ ทรงคาศรี
แก้ไขรายทางทะเบีนราษฎร
แล้วเสร็จ
9/10/2562
25
53804
621001485
9/10/2562
น.ส.ธัญญรัตน์ ทรงคาศรี
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
9/10/2562
26
53803
621001446
8/10/2562
นายเบิ้ม ปาเมืองมูล
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
21/10/2562
27
53801-4
621001450
8/10/2562
นางวันดี ลาอุ่น
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
8/10/2562
28
53801-4
621001472
8/10/2562
นางคำ มณีจันทร์สุข
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
8/10/2562
29
53801-4
621001471
7/10/2562
นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
ขอเลขที่บ้าน
แล้วเสร็จ
7/10/2562
30
53801-4
621001470
4/10/2562
นายเอกทิพย์ จอมสวรรค์
คัด ทร.14/1
แล้วเสร็จ
4/10/2562
31
53801-4
621001468
3/10/2562
นางบัวไหล มณีจันทร์สุข
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
3/10/2562
32
53801-4
621001469
3/10/2562
นางสาววราพร บุญยืน
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
3/10/2562
33
53801-4
621001466
1/10/2562
นางสาวพรทิพย์ นัยติ๊บ
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
1/10/2562
34
53801-4
621001467
1/10/2562
นางนวพรรณ ปะระมะ
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
1/10/2562
35
53801-4
621001451
30/9/2562
นายธีรวัฒน์ ทองนวล
แจ้งย้ายภายในเขต
แล้วเสร็จ
30/9/2562
36
53804
621001486
30/9/2562
นายนวล มณีจันสุข
ขออนุญาตใช้เมรุ
แล้วเสร็จ
30/9/2562
37
53803
620901445
30/9/2562
นายอัครวิชช์ มณีจันสุข
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
11/10/2562
38
53801-4
621001452
30/9/2562
ทัพย์วิมล สิทธิขันแก้ว
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
30/9/2562
39
53801-4
621001453
30/9/2562
ทัพย์วิมล สิทธิขันแก้ว
แจ้งย้ายภายในสำนักทะเบียน
แล้วเสร็จ
30/9/2562
40
53801-4
621001455
30/9/2562
นางนวพรรณ ปะระมะ
แจ้งขอเลขที่บ้านใหม่
แล้วเสร็จ
30/9/2562
41
53801-4
621001464
27/9/2562
นางสมศรี ตาดำนิล
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
27/9/2562
42
53801-4
621001465
26/9/2562
นายสมบูรณ์ กันธิยะ
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
26/9/2562
43
53801-4
621001456
25/9/2562
นางสาวราตรี สารสุ
แจ้งย้ายแปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
25/9/2562
44
53803
620901443
24/9/2562
นายพรมมา วันดี
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
11/10/2562
45
53801-4
621001463
24/9/2562
นางสาวอุไร จะมณี
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
24/9/2562
46
53806
620901442
23/9/2562
น.ส.รัชนี สิทธิขันแก้ว
ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
23/9/2562
47
53801-4
621001461
20/9/2562
นางภาวนา บัวลอย
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
20/9/2562
48
53801-4
621001458
19/9/2562
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
19/9/2562
49
53801-4
621001459
18/9/2562
นางสาวจิราภรณ์ ทองรักษา
แจ้งย้ายภายในสำนักทะเบียนเดียวกัน
แล้วเสร็จ
18/9/2562
50
53801-4
621001460
18/9/2562
นายจันทร์ติ๊บ มณีวรรณ
แจ้งย้ายภายในสำนักทะเบียนเดียวกัน
แล้วเสร็จ
18/9/2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1390 รายการ
จำนวนหน้า 28 หน้า

* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559