รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดง 30 ลำดับผู้มาขอรับบริการล่าสุด

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53802
601200683
12/12/2560
นายสุริโย สุขเกษม
ขออนุญาตใช้เสียง
แล้วเสร็จ
12/12/2560
2
53803
601200653
6/12/2560
น.ส.สมสมัย มณีวรรณ์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
12/12/2560
3
53803
601200654
6/12/2560
น.ส.อำไพร มณีวรรณ์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
12/12/2560
4
53803
601200655
6/12/2560
นางวิลาวรรณ วงษาพรม
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
12/12/2560
5
53806
601200650
4/12/2560
นายบุญเที่ยง โลมากุล
อนุญาติขอติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
4/12/2560
6
53801-3
601100644
30/11/2560
นายทองคำ ยาปะโหิต
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
7
53801-3
601100645
30/11/2560
นายอำนวย เหล่ามะโฮง
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
8
53801-3
601100646
30/11/2560
นายสมบัติ มั่นกุง
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
9
53801-3
601100647
30/11/2560
นายแสวง แสงเดือน
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
10
53801-3
601100648
30/11/2560
นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
11
53801-3
601100649
30/11/2560
นายอินทร์จันทร์ วันดี
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
30/11/2560
12
53801-3
601100641
29/11/2560
นายอินทร์จันทร์ วันดี
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
29/11/2560
13
53801-3
601100642
29/11/2560
นายทองขาว สมคำภี
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
29/11/2560
14
53801-3
601100643
29/11/2560
นายคำ มณีจันสุข
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
29/11/2560
15
53801-3
601100637
27/11/2560
นายสุคำ มณีจันสุข
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
27/11/2560
16
53801-3
601100638
27/11/2560
นางจันทร์ฟอง มณีจันสุข
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
27/11/2560
17
53803
601100639
27/11/2560
นายจรัญ ไชยวงค์ษา
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
30/11/2560
18
53803
601100640
27/11/2560
น.ส.วาริพินทุ์ ไชยวงค์ษา
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
30/11/2560
19
53801-3
601100636
24/11/2560
นางทองศรี ดูกร
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
24/11/2560
20
53801-1
601200652
22/11/2560
นายเขมราช มณีจันสุข
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
22/11/2560
21
53802
601100633
21/11/2560
นางลำดวน พันธุรัตน์
เปลี่ยนแปลงการจดทะบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
21/11/2560
22
53801-3
601100634
21/11/2560
นางคำใส ตาดำนิล
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
21/11/2560
23
53801-3
601100635
21/11/2560
นางออนคำ มั่นกุง
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
21/11/2560
24
53801-3
601100631
20/11/2560
นางบัวจันทร์ โพธิสา
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
20/11/2560
25
53801-3
601100632
20/11/2560
นายคำอ้าย มณีจันสุข
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
20/11/2560
26
53801-3
601100630
17/11/2560
นางไล เป็นมูล
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
17/11/2560
27
53801-3
601100629
16/11/2560
นางติ๊บ มณีจันทร์สุข
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
16/11/2560
28
53801-3
601100577
15/11/2560
นางอารีรัตน์ ราชคม
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
15/11/2560
29
53801-3
601100578
15/11/2560
นายสิงห์คำ ใจวงค์
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
15/11/2560
30
53801-3
601100582
15/11/2560
นางสปรีรัตน์ หมื่นราช
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเสร็จ
15/11/2560
* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559