รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดงจำนวนข้อมูลผู้มาขอรับบริการ

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53801-4
620401305
18/4/2562
นายดวงจันทร์ วันดี
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
18/4/2562
2
53801-4
620401306
18/4/2562
นายประพันธ์ ใจหา
ย้ายปลานทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
18/4/2562
3
53801-4
620401307
18/4/2562
น.ส.กรรณิการ์ วันดี
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
18/4/2562
4
53806
620401286
9/4/2562
นางสาวนงคราญ มณีวรรณ์
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
9/4/2562
5
53806
620401287
9/4/2562
นางเย็น สิทธิขันแก้ว
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
9/4/2562
6
53803
620401288
9/4/2562
น.ส.จันสม มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
17/4/2562
7
53802
620401278
5/4/2562
นางจิดาภา อุ่นติ๊บ
จดทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
5/4/2562
8
53803
620401285
5/4/2562
น.ส.พัชรธร เตชะ
ขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
9
53803
620401215
4/4/2562
นางจันทร์สม หัตถะผะสุ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
17/4/2562
10
53803
620401216
4/4/2562
นายกรร แก้วภิรมย์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
17/4/2562
11
53803
620401214
1/4/2562
นางวีระภรณ์ วันดี
ขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
แล้วเสร็จ
4/4/2562
12
53803
620301213
29/3/2562
นายกันชาติ หล้าอินถา
ขออนุญาตถมดิน
แล้วเสร็จ
1/4/2562
13
53802
620401284
26/3/2562
นางสาวศิริพร โปธิบาล
จดทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
26/3/2562
14
53803
620301211
14/3/2562
นายคำ มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
20/3/2562
15
53803
620301212
14/3/2562
น.ส.นิพารัตน์ มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว)
แล้วเสร็จ
20/3/2562
16
53803
620301210
13/3/2562
นายเจต เพชราเวช
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และ รั้ว คสล.
แล้วเสร็จ
18/3/2562
17
53803
620301208
12/3/2562
นางเย็น สิทธิขันแก้ว
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
15/3/2562
18
53803
620301209
12/3/2562
นายอินทร์ มณีจันทร์สุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว)
แล้วเสร็จ
15/3/2562
19
53805
620401256
8/3/2562
น.ส.ชฎาพร แก้วอาสา
ขอสมัครเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
8/3/2562
20
53805
620401253
7/3/2562
น.ส.นาฎยา จะมณี
ขอสมัครเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
7/3/2562
21
53805
620401219
6/3/2562
น.ส.ณัฐชกรณ์ ดวงทับจันทร์
สมัครเรียนชั้นอนุบาล ๑
แล้วเสร็จ
6/3/2562
22
53805
620401230
5/3/2562
น.ส.อาริยา บัวลอย
ขอสมัครเรียนระดับชั้นอนุบาล1
แล้วเสร็จ
5/3/2562
23
53805
620401251
5/3/2562
นางชนิดา สิงอุดม
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
17/2/2560
24
53805
620401220
4/3/2562
นางมัตติกา พูลพันธ์
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
21/2/2560
25
53805
620401274
4/3/2562
นางฉัตรสุรางค์ ครองศรี
ขอสมัครเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
4/3/2562
26
53805
620401228
1/3/2562
นายจันทร์ทอง วันดี
ขอสมัครเรียนระดับชั้นอนุบาล2
แล้วเสร็จ
1/3/2562
27
53805
620401235
1/3/2562
นายพิพัฒน์ ภูวงษ์ศรี
ขอสมัครเรียนระดับชั้นอนุบาล1
แล้วเสร็จ
1/3/2562
28
53805
620401238
1/3/2562
น.ส.วิไลพร แสนก๋า
ขอสมัครเรียนระดับชั้นอนุบาล1
แล้วเสร็จ
21/2/2560
29
53802
620401283
1/3/2562
นางสว่าน วันดี
จดทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
1/3/2562
30
53805
620401269
28/2/2562
นางฐานุตรา อนุสนธิ์
ขอสมัครเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
28/2/2562
31
53805
620401231
27/2/2562
นางณัฐสุดา นัยติ๊บ
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
15/2/2562
32
53805
620401236
26/2/2562
นางสาวลลิศลา จอมแสง
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
17/2/2560
33
53805
620401237
25/2/2562
น.ส.สุรีย์รัตน์ ฉลุทอง
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
15/2/2562
34
53805
620401227
22/2/2562
นางเบญจมาศ ภูคงคา
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
21/2/2560
35
53805
620401249
22/2/2562
นายวุฒิไกร ใจหาญ
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
17/2/2560
36
53805
620401232
21/2/2562
นายเสน่ห์ มณีวรรณ์
ขอสมัครเรียนระดับชั้นอนุบาล1
แล้วเสร็จ
21/2/2562
37
53805
620401243
21/2/2562
นายสุทธิพงค์ มณีจันสุข
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
15/2/2562
38
53802
620401282
21/2/2562
นางสาวศิรประภา มั่นคง
จดทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
21/2/2562
39
53805
620401223
20/2/2562
นายธีรศักดิ์ โสดขุนทด
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
21/2/2560
40
53805
620401224
20/2/2562
นางสาวนงคราญ มณีวรรณ์
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
15/2/2562
41
53805
620401233
20/2/2562
นางสาวธนาภรณ์ จิ๋วปัญญา
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
21/2/2560
42
53805
620401239
20/2/2562
นางสาวณิราภรณ์ ไชยสาร
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
17/2/2560
43
53805
620401222
18/2/2562
นายสุริยา จันทาสี
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
18/2/2562
44
53805
620401247
18/2/2562
นางสาวสุธาวินี ทะริน
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
21/2/2560
45
53805
620401272
18/2/2562
น.ส.น้ำฝน อารีย์
ขอสมัครเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
18/2/2562
46
53805
620401241
15/2/2562
นายอรรถพล พรนัธทวัฒน์
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
15/2/2562
47
53805
620401246
15/2/2562
นางสาวรอร ธรรมอินราช
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
15/2/2562
48
53805
620401229
14/2/2562
นายอนุวัฒน์ บัวลอย
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
21/2/2560
49
53805
620401262
14/2/2562
นางลลิตา สมบัติใหม่
ขอสมัครเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
14/2/2562
50
53805
620401275
13/2/2562
นายมิตร คำจ้อย
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
17/2/2560

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1196 รายการ
จำนวนหน้า 24 หน้า

* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559