รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดง 30 ลำดับผู้มาขอรับบริการล่าสุด

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53806
610400996
20/4/2561
น.ส.สมพร เมฆแสน
ขออนุญาติใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
20/4/2561
2
53803
610400995
18/4/2561
นายธนกร บุตรทาองศรี
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว)
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
3
53803
610400994
10/4/2561
นายณรงค์ฤทธิ์ มณีจันทร์สุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
4
53806
610400993
9/4/2561
เอกชัย แสนประเสริฐ
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
9/4/2561
5
53801-4
610400992
3/4/2561
นางบัวกร มั่นกุง
แก้ไขรายการในฐานทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
3/4/2561
6
53803
610300988
23/3/2561
นายอชิระวิชญ์ รุ่งเรืองชนะคุณ
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
แล้วเสร็จ
29/3/2561
7
53803
610300989
23/3/2561
นายอชิระวิชญ์ รุ่งเรืองชนะคุณ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
29/3/2561
8
53803
610300987
20/3/2561
นายน้อย ต๊ะปวง
ก่อสร้างอาคาร (รั้ว คสล.)
แล้วเสร็จ
27/3/2561
9
53803
610300986
16/3/2561
นางสุทิน ปัญจรักษ์
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
21/3/2561
10
53803
610300985
15/3/2561
นางบัวจันทร์ มุ่งมาตร
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
21/3/2561
11
53801-4
610400991
14/3/2561
นางสาวณัฐนันท์ กิริยา
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
14/3/2561
12
53805
610300979
12/3/2561
น.ส จินตนา สุขเกษม
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
แล้วเสร็จ
12/3/2561
13
53805
610300980
12/3/2561
นายธยวัฒน์ ทองเอียด
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
แล้วเสร็จ
12/3/2561
14
53805
610300981
12/3/2561
น.ส สุพัตรา จันทร์เงิน
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
แล้วเสร็จ
12/3/2561
15
53805
610300983
12/3/2561
น.ส กรรณิการ์ วรแสน
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
แล้วเสร็จ
12/3/2561
16
53805
610300984
12/3/2561
นางเบญจวรรณ ชัยเลิศ
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
แล้วเสร็จ
12/3/2561
17
53805
610300970
9/3/2561
น.ส ศิรินดา ดวงศิลธรรม
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
9/3/2561
18
53805
610300978
9/3/2561
น.ส มยุรัตน์ ศรีจันทร์ปลิว
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
แล้วเสร็จ
9/3/2561
19
53805
610300972
8/3/2561
น.ส กนกพร ทรงคาศรี
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
8/3/2561
20
53805
610300973
8/3/2561
นาย อานนท์ พรมโส
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
8/3/2561
21
53805
610300977
8/3/2561
น.ส ศิริพร วงค์ขวาหูม
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
แล้วเสร็จ
8/3/2561
22
53805
610300982
8/3/2561
นายเศกสรร ทิพย์เนตร
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
แล้วเสร็จ
8/3/2561
23
53805
610300969
7/3/2561
น.ส รวิภา ประสมกล้า
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
7/3/2561
24
53803
610300963
2/3/2561
นางสุชาดา หว่อง
ขออนุญาตถมดิน
แล้วเสร็จ
12/3/2561
25
53803
610300964
2/3/2561
นางสุปราณี จางจิตกิจไพบูลย์
ขออนุญาตถมดิน
แล้วเสร็จ
12/3/2561
26
53803
610200961
28/2/2561
นางสุดสวาท เหล่ารุ่งโรจน์
ขออนุญาตถมดิน
แล้วเสร็จ
9/3/2561
27
53803
610200959
27/2/2561
นางปิยพร กันธิยะ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
12/3/2561
28
53803
610200960
27/2/2561
นายศรายุธ อุ่นติ๊บ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
12/3/2561
29
53805
610300971
26/2/2561
น.ส ก๋องหล้า จันจยา
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
26/2/2561
30
53805
610300975
26/2/2561
น.ส ธัญลักษณ์ มณีจันทร์สุข
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
แล้วเสร็จ
26/2/2561
* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559