รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดง 30 ลำดับผู้มาขอรับบริการล่าสุด

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53803
610200957
21/2/2561
นายอัศม์เดช ธรรมจักร์
รื้อถอนอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
2
53803
610200958
21/2/2561
นายอัศม์เดช ธรรมจักร์
ก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
3
53803
610200955
20/2/2561
น.ส.ชื่นนภา คำจ้อย เบอร์นาสโคนี่
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
4
53803
610200956
20/2/2561
นางมณฑิรา มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
5
53805
610200925
19/2/2561
นางสาวลลิตา มณีจันทร์สุข
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
19/2/2561
6
53805
610200929
19/2/2561
นายสมพงษ์ คำเฟย
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
19/2/2561
7
53805
610200926
16/2/2561
น.ส.พิมพา วงค์สนั่น
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
16/2/2561
8
53805
610200927
16/2/2561
นายพิศาล บุญเสนันท์
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
16/2/2561
9
53801-4
610200891
15/2/2561
นางสาวเรวดี สารบรรณ
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
15/2/2561
10
53801-4
610200892
15/2/2561
นางวันเพ็ญ วันดี
ย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
15/2/2561
11
53801-4
610200893
15/2/2561
นางวันเพ็ญ วันดี
ย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
15/2/2561
12
53805
610200928
15/2/2561
นางธัญญารัตน์ ดาบุตสะ
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
15/2/2561
13
53806
610200890
14/2/2561
นายสมบูรณ์ ฉลูทอง
ขออนุญาติติตั้งนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
14/2/2561
14
53801-4
610200904
14/2/2561
นางสาวอุไรวรรณ ดวงแก้วฝ้าย
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
14/2/2561
15
53801-4
610200905
14/2/2561
นางสาวสุกัญญา ลาวิราช
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
14/2/2561
16
53801-4
610200907
14/2/2561
น.ส.สุรีย์รัตน์ ฉลุทอง
จำหน่ายตาย
แล้วเสร็จ
14/2/2561
17
53801-4
610200908
14/2/2561
นายอนันต์ แผดนนอก
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
14/2/2561
18
53805
610200930
14/2/2561
นางสาวศตุยา ชนะชาติ
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
14/2/2561
19
53805
610200931
14/2/2561
นายกรรไกร โลมากุล
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
14/2/2561
20
53805
610200932
14/2/2561
นางสาวเกศสุดา มณีจันทร์สุข
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
14/2/2561
21
53805
610200933
14/2/2561
นายไกรฤกษ ศรีกุลจร
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
14/2/2561
22
53805
610200934
14/2/2561
นางสาวสุกัญญา ลาวิราช
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
14/2/2561
23
53805
610200935
14/2/2561
นางกนกวรรณ มุทาพร
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
14/2/2561
24
53805
610200936
14/2/2561
น.ส.ศุภลักษณ์ สัตย์ธรรม
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
14/2/2561
25
53805
610200940
14/2/2561
นางศิริพร เหล่าแสงศรี
ขอสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
14/2/2561
26
53806
610200888
13/2/2561
นางหนูไกร ดาศักดิ์
ขออนุญาตใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
15/2/2561
27
53806
610200889
13/2/2561
ปิยะณัฐ ศักดาคำ
ขออนุญาตใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
15/2/2561
28
53801-4
610200902
13/2/2561
นายชื่น วันดี
แจ้งย้ายออก
แล้วเสร็จ
13/2/2561
29
53801-4
610200906
13/2/2561
นายสมาน คำอุ่น
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
13/2/2561
30
53801-4
610200909
13/2/2561
นางสาวฐิตารีย์ จันกิติ
แก้ไขรายการในฐานทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
13/2/2561
* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559