รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดง 30 ลำดับผู้มาขอรับบริการล่าสุด

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53806
611201199
11/12/2561
นายทองสุข ไชยอุด
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
11/12/2561
2
53803
611201194
4/12/2561
น.ส.วีนัส ปะระมะ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
3
53803
611201195
4/12/2561
นายสุขคำ มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
4
53803
611201196
4/12/2561
นายสุขคำ มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
5
53804
611201197
4/12/2561
นางเบญจวรรณ จะมณี
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
4/12/2561
6
53804
611201198
4/12/2561
น.ส.ราตรี ศรีคูณลา
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
4/12/2561
7
53804
611101191
29/11/2561
นายวรสิงห์ ใจกาสอน
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
29/11/2561
8
53801-1
611201193
21/11/2561
นายแก้ว วงค์ริยะ
ขอรายชื่อผู้สูงอายุ หมู่ 11 ต.ทุ่งก่อ
แล้วเสร็จ
21/11/2561
9
53806
611101169
19/11/2561
นายแก้ว เสนีย์
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
19/11/2561
10
53806
611101170
19/11/2561
นางสุภาวดี วันชุ่ม
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
19/11/2561
11
53804
611101192
14/11/2561
นางจันทร์ทิพย์ มณีจันทร์สุข
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
14/11/2561
12
53801-1
611001168
22/10/2561
นางสาวพิมพ์ชนก หมี่เต
ข้อมูลผู้พิการในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
22/10/2561
13
53806
611001154
17/10/2561
น.ส.นาตญา พแดนนนอก
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
14
53806
611001157
17/10/2561
นางบัวบาน เหล่ารักษา
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
15
53806
611001158
17/10/2561
นาย อานนท์ พรมโส
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
16
53806
611001159
17/10/2561
นาย ทวีพันธ์ พริศักดิ์
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
17
53806
611001160
17/10/2561
นางสำเนียง คำแดงใส
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
18
53806
611001161
17/10/2561
นายอินถา มั่นกุง
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
17/10/2561
19
53804
611101190
17/10/2561
นายสุคำ นามซื่อ
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
17/10/2561
20
53801-1
611001153
4/10/2561
นางวันดี ปัญญาไหว
ขอข้อมูลผุ้สูงอายุ หมู่ 6
แล้วเสร็จ
4/10/2561
21
53803
610901148
26/9/2561
นายบรรยงค์ นัยติ๊บ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/10/2561
22
53803
610901150
26/9/2561
นางเกศศิรินทร์ สุขเกษม
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/10/2561
23
53803
610901151
26/9/2561
นางแสง มณีวรรณ์
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
แล้วเสร็จ
4/10/2561
24
53803
610901152
26/9/2561
นางสีทอง มณีวรรณ์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/10/2561
25
53803
610901145
19/9/2561
นายวีระพล เหมพลชม
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
26/9/2561
26
53806
610901147
19/9/2561
น.ส.ทองทิพย์ มณีจันทร์สุข
ขออนุญาตใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
21/9/2561
27
53804
611101189
10/9/2561
นายเกษม แสงกุดเรือ
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
10/9/2561
28
53806
610901143
4/9/2561
นาง ละออ อุ่นติ๊บ
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
4/9/2561
29
53804
611101185
28/8/2561
นายแก้ว เรือนอ้าย
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
28/8/2561
30
53806
610801142
27/8/2561
นางสาวจิราภรณ์ นัยติ๊บ
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
11/9/2561
* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559