รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดงจำนวนข้อมูลผู้มาขอรับบริการ

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53803
620601352
11/6/2562
นายพานิชย์ ทองนาค
ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
2
53803
620501351
23/5/2562
นางสมหมาย สุขเกษม
ขออนุญาตถมดิน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
3
53801-4
620501350
22/5/2562
นางทองเลื่อน พรหมราช
คัดเอกสารทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
22/5/2562
4
53801-4
620501349
21/5/2562
นางทองเลื่อน พรหมราช
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
5
53804
620501340
10/5/2562
น.ส.ศิริรัตน์ ยอดปัญญา
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
10/5/2562
6
53804
620501341
10/5/2562
น.ส.วาสนา ศิริปัญญา
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
10/5/2562
7
53801-4
620501342
10/5/2562
นางศรีออน สุขเกษม
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
10/5/2562
8
53801-4
620501343
8/5/2562
นางสายสุณี โคลเลอร์
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
8/5/2562
9
53801-4
620501344
8/5/2562
นายฉลาด มณีวรรณ์
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
8/5/2562
10
53801-4
620501347
8/5/2562
นายธนวิชญ์ ปางเก้
แก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
8/5/2562
11
53801-4
620501348
8/5/2562
นายคำ มณีจันสุข
แจ้งย้ายออก
แล้วเสร็จ
8/5/2562
12
53804
620501338
7/5/2562
นางสุภาวดี วันชุ่ม
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
7/5/2562
13
53804
620501339
7/5/2562
นายนิคม สิทธิขันแก้ว
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
7/5/2562
14
53801-4
620501345
7/5/2562
นางสมผัด ใจน้อย
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
7/5/2562
15
53804
620501337
2/5/2562
นางศรีรวย สิทธิขันแก้ว
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
2/5/2562
16
53801-4
620501346
2/5/2562
นางสาวอำพร ใจนุรินทร์
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
2/5/2562
17
53804
620501336
30/4/2562
นายฉลาด มณีวรรณ์
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
30/4/2562
18
53803
620401315
29/4/2562
นายนพกร จางจิตกิจไพบูลย์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
10/5/2562
19
53801-4
620401314
26/4/2562
นางสาวทิมทอง วันดี
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร์
แล้วเสร็จ
26/4/2562
20
53801-4
620401312
25/4/2562
นางสาวพลอยนภัส ศุภสังขพันธุ์
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร์
แล้วเสร็จ
25/4/2562
21
53801-4
620401313
23/4/2562
น.ส.จันสม มณีจันสุข
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
23/4/2562
22
53806
620401308
22/4/2562
นางเย็น สิทธิขันแก้ว
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
22/4/2562
23
53806
620401309
22/4/2562
นางผ่องสี นะเมา
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
22/4/2562
24
53801-4
620401305
18/4/2562
นายดวงจันทร์ วันดี
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
18/4/2562
25
53801-4
620401306
18/4/2562
นายประพันธ์ ใจหา
ย้ายปลานทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
18/4/2562
26
53801-4
620401307
18/4/2562
น.ส.กรรณิการ์ วันดี
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
18/4/2562
27
53804
620501334
18/4/2562
นายบุญธรรม มณีจันทร์สุข
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
18/4/2562
28
53804
620501332
17/4/2562
นายฐิติวัฒน์ มณีจันสุข
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
17/4/2562
29
53804
620501333
17/4/2562
นางกรองแก้ว ทิศปวง
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
17/4/2562
30
53806
620401286
9/4/2562
นางสาวนงคราญ มณีวรรณ์
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
9/4/2562
31
53806
620401287
9/4/2562
นางเย็น สิทธิขันแก้ว
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
9/4/2562
32
53803
620401288
9/4/2562
น.ส.จันสม มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
17/4/2562
33
53802
620401278
5/4/2562
นางจิดาภา อุ่นติ๊บ
จดทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
5/4/2562
34
53803
620401215
4/4/2562
นางจันทร์สม หัตถะผะสุ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
17/4/2562
35
53803
620401216
4/4/2562
นายกรร แก้วภิรมย์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
17/4/2562
36
53803
620401214
1/4/2562
นางวีระภรณ์ วันดี
ขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
แล้วเสร็จ
4/4/2562
37
53803
620301213
29/3/2562
นายกันชาติ หล้าอินถา
ขออนุญาตถมดิน
แล้วเสร็จ
1/4/2562
38
53804
620501331
27/3/2562
นายสุรพล มณีจันทร์สุข
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
27/3/2562
39
53802
620401284
26/3/2562
นางสาวศิริพร โปธิบาล
จดทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
26/3/2562
40
53804
620501329
22/3/2562
นางลำพอง สีฟุยเดช
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
22/3/2562
41
53804
620501330
22/3/2562
นางอัมพร เรืองแสง
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
22/3/2562
42
53804
620501328
19/3/2562
นายณรงค์ มณีจันสุข
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
19/3/2562
43
53803
620301211
14/3/2562
นายคำ มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
20/3/2562
44
53803
620301212
14/3/2562
น.ส.นิพารัตน์ มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว)
แล้วเสร็จ
20/3/2562
45
53803
620301210
13/3/2562
นายเจต เพชราเวช
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และ รั้ว คสล.
แล้วเสร็จ
18/3/2562
46
53803
620301208
12/3/2562
นางเย็น สิทธิขันแก้ว
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
15/3/2562
47
53803
620301209
12/3/2562
นายอินทร์ มณีจันทร์สุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว)
แล้วเสร็จ
15/3/2562
48
53804
620501327
12/3/2562
นางทนงศักดิ์ จะมณี
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
12/3/2562
49
53805
620401256
8/3/2562
น.ส.ชฎาพร แก้วอาสา
ขอสมัครเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
8/3/2562
50
53805
620401253
7/3/2562
น.ส.นาฎยา จะมณี
ขอสมัครเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แล้วเสร็จ
7/3/2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1240 รายการ
จำนวนหน้า 25 หน้า

* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559