รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
    

รายงานแสดง 30 ลำดับผู้มาขอรับบริการล่าสุด

Download พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2548 ที่นี่
ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
53802
610601095
20/6/2561
นายธวัธชัย เจนการ
ขอจอทะเบียนพาณิชย์
แล้วเสร็จ
20/6/2561
2
53803
610601096
20/6/2561
น.ส.นิพารัตน์ มณีจันสุข
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
3
53806
610601094
15/6/2561
นางสาววิรัญญา ไชยช่อฟ้า
ขออนุญาติใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
15/6/2561
4
53801-4
610601091
12/6/2561
นางสาวดุสิตา ตระกุลทวีทรัพย์
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
12/6/2561
5
53801-4
610601092
12/6/2561
นายวรชัย ตระกูลทวีทรัพย์
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
12/6/2561
6
53806
610601090
11/6/2561
นาย บุญลือ อินตะนางแล
ขออนุญาติใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
11/6/2561
7
53806
610601087
1/6/2561
นางสุขวัน มั่งกุง
อนุญาติขอติดตั้งมาตรน้ำประปา
แล้วเสร็จ
1/6/2561
8
53801-4
610601088
1/6/2561
นายณรงค์ มั่นกุง
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
1/6/2561
9
53801-4
610601089
1/6/2561
สิริพร นัยติ๊บ
ย้ายภายในเขต
แล้วเสร็จ
1/6/2561
10
53801-4
610501084
31/5/2561
นางศรีแพร มณีจันสุข
แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร
แล้วเสร็จ
31/5/2561
11
53801-4
610501085
31/5/2561
นางศรีแพร มณีจันสุข
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
31/5/2561
12
53801-4
610501086
31/5/2561
นางสาวประภาพรรณ ปัญญา
แจ้งย้ายภายในเขต
แล้วเสร็จ
31/5/2561
13
53801-4
610501082
28/5/2561
นางจันทร์ดี จะมณี
แก้ไขสถานเจ้าบ้าน
แล้วเสร็จ
28/5/2561
14
53801-4
610501083
28/5/2561
นางสาวบังอร เหง้าชัยภูมิ
ย้ายปลายทางอัตตโนมัติ
แล้วเสร็จ
28/5/2561
15
53806
610501081
23/5/2561
น.ส.วรรณผกา ปันตุ้ย
ขออนุญาติใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
23/5/2561
16
53803
610501080
22/5/2561
น.ส.วารุณี สุขเกษม
ขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
31/5/2561
17
53801-4
610501078
21/5/2561
น.ส.ศิริพรรณ ปันอินแปง
ย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
21/5/2561
18
53801-4
610501079
21/5/2561
นายนิเวศน์ กุลวงค์
แจ้งการตาย
แล้วเสร็จ
21/5/2561
19
53801-4
610501077
18/5/2561
นายสันติวรากรณ์ วันดี
แจ้งย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
18/5/2561
20
53801-4
610501076
16/5/2561
น.ส.ภัคจิรา ดุษณีย์
ขอเลขที่บ้าน
แล้วเสร็จ
16/5/2561
21
53806
610501073
15/5/2561
นายศิริ บุญศิริ
ขออนุญาติใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
15/5/2561
22
53801-4
610501074
15/5/2561
นายกฤษณะ วงษาพรม
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
15/5/2561
23
53801-4
610501075
15/5/2561
นายมานิตย์ มณีจันทร์สุข
ย้ายเข้า
แล้วเสร็จ
15/5/2561
24
53801-2
610501062
2/5/2561
นางสุภาวดี วันชุ่ม
ขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
แล้วเสร็จ
2/5/2561
25
53801-2
610501063
2/5/2561
น.ส.ประภัสษร สมศรีโหน่ง
ขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
แล้วเสร็จ
2/5/2561
26
53801-4
610501072
2/5/2561
น.สงผองจันทร์ อุ่นติ๊บ
ย้ายปลายทางอัตโนมัติ
แล้วเสร็จ
2/5/2561
27
53801-1
610401029
27/4/2561
ร้อยเอกปิรินทวัจน์ พรหมขัติแก้ว
สำเนาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ้านเหล่า
แล้วเสร็จ
27/4/2561
28
53806
610400997
25/4/2561
นายบุญส่งสิทธิขันแก้ว
ขออนุญาติติดตั้งมาตรนำ้ประปา
แล้วเสร็จ
25/4/2561
29
53806
610400996
20/4/2561
น.ส.สมพร เมฆแสน
ขออนุญาติใช้น้ำประปา
แล้วเสร็จ
20/4/2561
30
53803
610400995
18/4/2561
นายธนกร บุตรทาองศรี
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว)
แล้วเสร็จ
25/4/2561
* รหัสจนท.
53801-1 : สำนักปลัดเทศบาล (งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
53801-2 : สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
53801-3 : สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
53801-4 : สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร์)
53802 : กองคลัง (งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
53803 : งานกองช่าง
53804 : งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
53805 : งานกองการศึกษา
53806 : งานกองการประปา

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559