นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 54.226.175.101
 ออนไลน์ 2 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 16 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2281 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 8750 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 283790 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.242)
วันนี้ เวลา 00.21.26 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  

 

 เกี่ยวกับเทศบาล
       วีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
       โลโก้เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
       พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
       พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

 

 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปอ.3 (งานตรวจสอบภายใน)
       แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560
       แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559
       แบบ ปอ.3 สำนักปลัดเทศบาล
       แบบ ปอ.3 กองคลัง
       แบบ ปอ.3 กองช่าง
       แบบ ปอ.3 กองการศึกษา
       แบบ ปอ.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       แบบ ปอ.3 กองการประปา

 

 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถ. - อปท. (LAP) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า​
       ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

 

 เทศบัญญัติและแผนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2554
       เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
       เทศบัญญัติ การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2554
       เทศบัญญติ การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2554
       แผนดำเนินงาน ประจำปี 2554
       แผนพัฒนาสามปี (2554-2556)
       แผนติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2553

 

 เทศบัญญัติและแผนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2555
       เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
       แผนดำเนินงาน ประจำปี 2555
       แผนพัฒนาสามปี (2555 - 2557)
       แผนพัฒนาสามปี (2555 - 2557) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
       แผนติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2554
       รายงานผลการดำเนินงาน 2554 (ตามรัฐธรรมนูญปี 2550)

 

 เทศบัญญัติและแผนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2556
       เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
       แผนดำเนินงาน ประจำปี 2556
       แผนพัฒนาสามปี (2556 - 2558)
       แผนยุทธศาสตร์ (2556 - 2560)
       แผนติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2555
       รายงานผลการดำเนินงาน 2555 (ตามรัฐธรรมนูญปี 2550)

 

 เทศบัญญัติและแผนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2557
       เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
       แผนดำเนินงาน ประจำปี 2557
       แผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)
       แผนยุทธศาสตร์ (2556 - 2560)
       แผนติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2556
       รายงานผลการดำเนินงาน 2556 (ตามรัฐธรรมนูญปี 2550)

 

 เทศบัญญัติและแผนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
       เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
       แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558
       แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)
       แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
       แผนยุทธศาสตร์ (2556 - 2560)
       แผนติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2557

 

 เทศบัญญัติและแผนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
       เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
       แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559
       แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)
       แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
       แผนยุทธศาสตร์ (2556 - 2560)
       แผนติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2558
       แผนยุทธศาสตร์ (2561 - 2565)
       แผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562)

 

 เทศบัญญัติและแผนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
       เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
       แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560
       แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)
       แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
       แผนยุทธศาสตร์ (2556 - 2560)
       แผนติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2558
       แผนยุทธศาสตร์ (2561 - 2565)
       แผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562)

 

 แบบฟอร์มต่างๆ
       แบบคำร้องทั่วไป
       แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
       แบบคำขอใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้งเพื่อประกอบกิจการ
       แบบคำขอต่อใบอนุญาตขายสินค้าในตลาดสด
       แบบแจ้งขอย้ายแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสด
       แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ
       คำร้องขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
       แบบคำร้องขออนุญาตฌาปนกิจ
       แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
       แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
       แบบคำขอรับการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ + หนังสือมอบอำนาจ
       แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ + หนังสือมอบอำนาจ
       แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ + หนังสือมอบอำนาจ
       แบบขอใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
       แบบขออนุมัติไปราชการ