เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
สายด่วนนายกฯ
081-0350898

นายบดินทร์ หงษ์หิน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
090-8939918

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายศรีทน วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่เผื่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 10/6/2567 Read (234)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 6/6/2567 Read (54)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 6/6/2567 Read (32)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรในด้านการบริหารงานบุคคล สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ ประจำปี 2567 ณ อบต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 67...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 5/6/2567 Read (47)

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 5/6/2567 Read (61)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 3/6/2567 Read (73)

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 31/5/2567 Read (78)

รายงานการประเมินตนเอง SELF ASSESSMENT REPORT: SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ปีการศึกษา 2566...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 29/5/2567 Read (100)

ประกาศใช้และกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรูฐานสถานพัฒนาเต็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2567...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 29/5/2567 Read (88)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 29/5/2567 Read (95)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 29/5/2567 Read (27)

ขอขอบคุณ ท่าน พ.ต.ท.แดน และ ผอ.ชัญญานุช ใจหาญ ที่มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ค่ะ ????????????...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 27/5/2567 Read (87)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ 12...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 24/5/2567 Read (109)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 23/5/2567 Read (94)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี...

ข่าวกิจกรรม โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 17/5/2567 Read (111)

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 16/5/2567 Read (139)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 15/5/2567 Read (144)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 15/5/2567 Read (98) ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการโรงเรียนน่าอยู่ (แยกขยะ ห้องเรียนน่าอยู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/6/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่่องยนต์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/6/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/5/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/5/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (สำหรับศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/5/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (สำหรับศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/5/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/5/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (สำหรับศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/5/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (สำหรับศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/5/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (สำหรับศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/5/2567
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมรถยนต์พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๒๗๑ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/5/2567
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/5/2567
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สารส้มใสผง ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม / กระสอบ จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ต่อจากเดิม (ข้างวัดศรีดอยเรือง - รางระบายน้ำรูปตัววี) หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขยายผิวจราจร คสล. (ข้างบ้านนายแสวง แสงเดือน) หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเทลาน คสล. ฌาปนสถานหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าเจริญเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ซอยบ้านนายมิตร ราชงามเมือง) บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ญอยบ้านนางใบ เครือดี) บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/5/2567
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/5/2567
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/5/2567

 RSS ทั้งหมด

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

จ่าอากาศเอกบุญทัน เงินสัจจา
สมาชิกสภาเทศบาล
สายด่วน : 08-95550009

สภาเทศบาล(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
100.28.227.63
ออนไลน์ 15ip
วันนี้ 101ip
เดือนนี้ 1881ip
ปีนี้ 26483ip
ทั้งหมด 177635ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.37)
วันนี้ เวลา 10.02.01 น.

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ