เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
สายด่วนนายกฯ
081-0350898

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
097-9212244

ลานวิ่งเพื่อสุขภาพรอบสระน้ำหลวงปู่ขาน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นางพรรณชนก บุตรมา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
กิจกรรมมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ท่านปลัดสาธิต แก้วรากมุข ...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 27/9/2566 Read (34)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 25/9/2566 Read (36)

พ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.30น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 21/9/2566 Read (51)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง จัดตั้งสโมสรเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 18/9/2566 Read (60)

ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำประปากรณีฉุกเฉิน เพื่อทำการซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ที่ใช้น้ำประปาจากถังจ่ายน้ำ บ้านเหล่า ม.6 ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.00 น....

กองการประปา โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 18/9/2566 Read (67)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 18/9/2566 Read (62)

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ายกิจกรรมวิชาการพหุปัญญา...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 18/9/2566 Read (64)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 18/9/2566 Read (52)

สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 15/9/2566 Read (58)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 14/9/2566 Read (58)

โครงการส่งเสริมบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย ฯลฯ วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 11/9/2566 Read (73)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 11/9/2566 Read (82)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 8/9/2566 Read (77)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 8/9/2566 Read (74)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 / 2566...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 8/9/2566 Read (76)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย จินนี่ Post Date 7/9/2566 Read (101)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป(ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 7/9/2566 Read (119)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 7/9/2566 Read (75)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2566...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 6/9/2566 Read (83)

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2566...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 6/9/2566 Read (84)

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เข้ารับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบแจ้งซ่อมโครงสร้างด้านพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 6/9/2566 Read (107)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น....

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 5/9/2566 Read (79)

การติดตั้งสติ๊กเกอร์แจ้งซ่อมไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66 โดยทีมงานช่างไฟฟ้า(กองช่าง) ณ บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 แค่สแกนคิวอาร์โค้ตบนสติ๊กเกอร์และระบุเลขเสาก็แจ้งเข้ามาได้แล้ว อีก 4 หมู่บ้านไว้ติดตามตอนต่อไป...

กองช่าง โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 4/9/2566 Read (99) ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/9/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/9/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/9/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังอาคารหอประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/9/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/9/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/9/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2566
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2566
16 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่เผื่อ (แหล่งท่องเที่ยวสระหิน - สามแยกวัดแม่เผื่อ) หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 30/8/2566
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566

 RSS ทั้งหมด

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายบุญส่ง ต๊ะวิโล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
สายด่วน : 08-16038721

สภาเทศบาล(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
18.206.194.21
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 160ip
เดือนนี้ 3656ip
ปีนี้ 17334ip
ทั้งหมด 139098ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Sogou (123.126.50.125)
วันนี้ เวลา 20.43.53 น.

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ