เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2567...

งานนิติการ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 16/1/2567 Read (492)

   ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 16/10/2566 Read (671)

   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 25/9/2566 Read (889)

ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 13/6/2567 Read (13)

Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จินนี่ Post Date 13/6/2567 Read (6)

จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเหล่าด้วย Growth Mindset ...

กองการศึกษา โดย นักวิชาการศึกษา Post Date 10/6/2567 Read (33)

ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย นักวิชาการศึกษา Post Date 10/6/2567 Read (235)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน...

งานนิติการ โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 10/6/2567 Read (42)

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 7/6/2567 Read (58)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 7/6/2567 Read (89)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 7/6/2567 Read (58)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน1 Post Date 6/6/2567 Read (54)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 6/6/2567 Read (32)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรในด้านการบริหารงานบุคคล สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ ประจำปี 2567 ณ อบต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 67...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 5/6/2567 Read (48)

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 5/6/2567 Read (61)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 3/6/2567 Read (73)

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 31/5/2567 Read (78)

รายงานการประเมินตนเอง SELF ASSESSMENT REPORT: SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ปีการศึกษา 2566...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 29/5/2567 Read (101)

ประกาศใช้และกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรูฐานสถานพัฒนาเต็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2567...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 29/5/2567 Read (88)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 29/5/2567 Read (95)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 29/5/2567 Read (27)

ขอขอบคุณ ท่าน พ.ต.ท.แดน และ ผอ.ชัญญานุช ใจหาญ ที่มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ค่ะ ????????????...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 27/5/2567 Read (87)

พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ 12...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 24/5/2567 Read (109)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 23/5/2567 Read (94)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี...

ข่าวกิจกรรม โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 17/5/2567 Read (112)

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 16/5/2567 Read (140)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 15/5/2567 Read (144)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 15/5/2567 Read (98)


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ