เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 1/7/2565 Read (4)

   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 23/2/2565 Read (307)

   โครงการจัดเก็บภาษีช่วงกลางวัน และเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ประจำปี พ.ศ. 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 30/12/2564 Read (370)

   งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 21/12/2564 Read (561)

   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565...

กองคลัง โดย กองคลัง Post Date 29/11/2564 Read (451)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...

กองคลัง โดย ธุรการ_กองคลัง Post Date 1/7/2565 Read (4)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 4/2565 เวลา 13.00 น. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565...

งานแผนและงบประมาณ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 29/6/2565 Read (21)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 3/2565 เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565...

งานแผนและงบประมาณ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 29/6/2565 Read (17)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 28/6/2565 Read (23)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2565 ของ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล1(แม่เผื่อ)...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 27/6/2565 Read (16)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 24/6/2565 Read (24)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 24/6/2565 Read (14)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 23/6/2565 Read (16)

กิจกรรมเดินรณรงค์ประ่ชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 23/6/2565 Read (16)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 22/6/2565 Read (15)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 21/6/2565 Read (17)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 20/6/2565 Read (21)

โครงการ เหล่ากาชาดห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปาะบาง ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 17/6/2565 Read (44)

กิจกรรมมอบเสื้อผ้าให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 17/6/2565 Read (37)

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งก่อ-บ้านแม่เผื่อ และสายบ้านแม่เผื่อ-บ้านร่องหวาย...

กองช่าง โดย ธุรการ_กองช่าง Post Date 17/6/2565 Read (42)

กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี 2565...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 15/6/2565 Read (43)

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 13/6/2565 Read (48)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 9/6/2565 Read (298)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 9/6/2565 Read (57)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (กิจกรรมวันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 9/6/2565 Read (61)

ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 9/6/2565 Read (58)

ทำความสะอาด โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 9/6/2565 Read (54)

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) (กิจกรรมไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 9/6/2565 Read (41)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2565...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 7/6/2565 Read (63)

การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน2 Post Date 7/6/2565 Read (60)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองสาธารณสุขฯ โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข Post Date 7/6/2565 Read (66)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...

กองการศึกษา โดย ธุรการ_กองการศึกษา Post Date 6/6/2565 Read (66)


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ