เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation Promotion Center)

ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เข้าดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งหมด (คลิก)


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชําชน
1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง อปท. สำนักงาน ก.ก.ถ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2. เป็นศูนย์ต้นแบบพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อปท.กับประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
3. เป็นศูนย์ต้นแบบและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ และประกาศแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน


หน้าหลักบริการ E-Service  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

https://service.tbl.go.th
--------------------------------------------------------------------


 

 


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ