เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation Promotion Center)

ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เข้าดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งหมด (คลิก)


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชําชน
1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง อปท. สำนักงาน ก.ก.ถ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2. เป็นศูนย์ต้นแบบพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อปท.กับประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
3. เป็นศูนย์ต้นแบบและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ และประกาศแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน


บริการ E-Service ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  1.  ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านแบบฟอร์ม-ออนไลน์
  2.  ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านแบบฟอร์ม-ออนไลน์
  3.  E-Service ระบบขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ออนไลน์
  4.  ระบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมออนไลน์
  5.  ระบบแจ้งขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะออนไลน์
  6.  ระบบติดตามการให้บริการประชาชน

เปิดรับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนาม MOU จัดทำระบบบริการ E-Service เพื่อขยายผลระบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สนใจติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร. 053-953118 ต่อ 13 สำนักปลัดเทศบาล


 


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ