เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

โครงสร้างองค์กร ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ฝ่ายการเมือง แบ่งออกสองส่วนได้แก่
           ฝ่ายบริหาร มีทั้งหมด 5 คน ได้แก่
          -  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  จำนวน 1 คน
          -  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  จำนวน 2 คน
          -  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  จำนวน 1 คน
          -  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  จำนวน 1 คน

          ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่
          -  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จาก 2 เขตเลือกตั้ง จำนวน 12 คน
 
ฝ่ายข้าราชการ และพนักงาน   มีการจัดแบ่งราชการภายในดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ แบ่งงานภายในออกเป็น 9 งาน คือ
1. งานธุรการ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ  งานการบันทึกข้อมูล  การติดต่อ ประสานงาน ดูแฟ้มเอกสารเสนอห้องปลัดเทศบาล และห้องนายกเทศมนตรี  งานการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ทั่วไป งานการให้บริการการประชาสัมพันธ์  งานกิจการสภา งานประชุมประจำเดือน และการให้บริการทั่วไป งานด้านการบริการเลี้ยงรับรองการประชุม หรือการสัมมนา การรายงานข้อมูลหรือผลการดำเนินงาน ด้านต่างๆ ในอำนาจหน้าที่ ตามรอบการรายงาน งานกิจกรรม 5 ส. งานคุมทะเบียนทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานแผนและงบประมาณ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานวิชาการและเผยแพร่วิชาการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานงบประมาณ งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานวางขั้นตอนของงานบันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลผ่านทางเว็ปไซต์ ปฏิบัติงานวางระบบคอมพิวเตอร์ ส่งเสริม แนะนำ บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆ ที่ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนราษฎร 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบในเรื่องการจดและจัดทำทะเบียนต่าง ๆ การจัดทำทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่ จัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

5. งานพัฒนาชุมชน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงานงานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานอำนวยการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย งานกู้ภัย งานสนับสนุนและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. งานประชาสัมพันธ์  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทางการประชาสัมพันธ์ งานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจในกิจการงานของเทศบาล เผยแพร่ สนับสนุนผลงานและนโยบายของเทศบาล งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

8. งานการเจ้าหน้าที่  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา  การเตรียมการเลือกตั้ง การจัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ การแจ้งมติและคำสั่งต่าง ๆ การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และการเลื่อนระดับ การสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและการคัดเลือกการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติของบุคลากร การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้บำเหน็จความชอบ งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง การลาทุกประเภท และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. งานนิติการ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีของเทศบาลตำบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์   งานศูนย์ดำรงธรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง 
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้
1. งานธุรการ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ  รับ-ส่งหนังสือ เก็บ และค้นหาหนังสือ จัดทำคำสั่งของกองคลัง รายงานประจำเดือน ร่างโต้-ตอบหนังสือ บันทึก คัดสำเนาและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเงินและงานบัญชี  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  งานจัดทําประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อยื่นชําระภาษี งานตรวจสอบและการจัดทําบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ งานพิจารณาการประเมินและกําหนดค่าภาษีค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีอากร และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบและการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานการจําหน่ายพัสดุ งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำรายละเอียดการแบ่งโซน บล็อก ล๊อก ตามแผนที่ภาษี ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย จัดทำทะเบียน ผท.1,2,3,4,5 ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีบำรุงท้องที่ฯ และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง 
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้
1. งานธุรการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ (รับ-ส่ง จัดทำ ตอบรับ จัดเก็บ หนังสือราชการของกองช่าง) งานจัดทำฏีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองช่าง งานบริการด้านเอกสารการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง งานสนับสนุนและบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานสำรวจ ออกแบบ ควบคุมอาคาร และการก่อสร้าง งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองช่าง งานสนับสนุนและบริการประชาชน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิศวกรรมโยธา 
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง การออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบแบบการขออนุญาตก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร งานสำรวจออกแบบโครงการงานแผนการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรมงานช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิคในการสำรวจและออกแบบเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอ งานสำรวจและออกแบบประมาณการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการก่อสร้าง บูรณะบำรุงซ่อมแซม งานเจาะสำรวจและทดสอบในภาคสนาม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานสาธารณูปโภค 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการ ก่อสร้างทาง สถาปัตยกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม ตามกฎหมาย งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้าสาธารณะ งานการระบายน้ำ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้
1. งานธุรการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ (รับ-ส่ง จัดทำ ตอบรับ จัดเก็บ หนังสือราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งานจัดทำฏีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานป้องกันและควบคุมโรค 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานป้องกันและควบคุมแมลงพาหะนำโรค งานควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย คัดแยกขยะมูลฝอยตลอดจนการนำขยะมูลฝอยไปทำลาย งานกวาดทำความสะอาดข้างถนน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานสัตวแพทย์ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ ตรวจ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง งานควบคุมดูแลการฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ การออกใบอนุญาตการฆ่าสัตว์ การเก็บค่าอากรสัตว์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย         

 กองการศึกษา 
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้
1. งานธุรการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ (รับ-ส่ง จัดทำ ตอบรับ จัดเก็บ หนังสือราชการของกองการศึกษา) งานจัดทำฏีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการศาสนา วัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานสนับสนุน
กิจการศาสนา งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น  งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานบริหารการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป งานแผนงานและวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย งานบริหารจัดการสถานศึกษา งานข้อมูล
การศึกษา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 กองการประปา  
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้
1. งานธุรการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ (รับ-ส่ง จัดทำ ตอบรับ จัดเก็บ หนังสือราชการของกองการประปา) งานธุรการของกองการประปา จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ประปา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเงินและบัญชี  
มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำบัญชีเงินสด แยกประเภท งบรายรับรายจ่าย งบทดลอง เก็บค่าน้ำประปาและนำฝากกองคลัง จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
จัดทำและตรวจฎีกาและคุมฎีกาที่จ่าย ลงบัญชีในทะเบียนขายของเงินสด ออกใบเสร็จค่าน้ำประปา ลงบัญชีในบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน ลงบัญชีใน        เล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ) ตรวจสอบสมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานจัดเก็บรายได้ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา  จัดเก็บค่าน้ำประปา ออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา นำส่งเงินค่าน้ำประปา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย

4. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษานำส่ง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ตลอดจนเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. งานผลิตและบริการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานตรวจเช็คระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำประปา ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ดูแลรักษาสถานที่ผลิตน้ำประปา 
ซ่อมและบำรุงท่อน้ำประปา ตรวจสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ จดมาตรวัดน้ำ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบดูแลรักษา ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง  ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี สอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยตรวจรับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ