เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
2.) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
3.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
4.) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5.) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6.) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7.) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)
11.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
13.) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
15.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
16.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17.) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำลบบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
19.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20.) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
22.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
23.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
25.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
26.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560)
28.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
29.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (พ.ศ. 2566 – 2570)
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ