เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ผังขั้นตอนการขอใช้ระบบแจ้งคำร้องทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์
2.) ผังขั้นตอนการขออนุญาตจองใช้ห้องประชุมออนไลน์
3.) ผังขั้นตอนการขออนุญาตจองใช้สนามกีฬาออนไลน์
4.) ผังขั้นตอนการขอใช้ระบบแจ้งซ่อมโครงสร้างด้านพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์
5.) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
6.) ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการน้ำประปา
7.) ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.) ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
9.) ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
10.) ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การชำระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
11.) ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
12.) ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาต ก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอน อาคาร ตามมาตรา 21-22
13.) ผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
14.) ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
15.) ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ
16.) ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ