เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) หนังสือมอบอำนาจ
2.) แบบคำขอรับการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3.) หนังสือมอบอำนาจ ลงทะเบียนรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยความพิการ
4.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
5.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
6.) แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการด้านสาธารณสุข
7.) คำร้องขอหนังสือรับรองการแจ้ง การประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร
8.) ใบยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา
9.) ใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บ้านเหล่าและโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
10.) แบบคำร้องทั่วไป
11.) แบบคำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ