เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567
2.) งานวิจัย การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาค 4
3.) แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ.2567-2569
4.) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5.) การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
6.) คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
7.) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
8.) ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่องการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจตสอบภายใน
9.) ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10.) การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
11.) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12.) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
13.) แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ.2566-2568
14.) รายงานการฝึกอบรม
15.) ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
16.) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
17.) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
18.) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19.) กฏบัตรของการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565
20.) แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ.2565-2567
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ