เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
สายด่วนนายกฯ
081-0350898

นายบดินทร์ หงษ์หิน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
090-8939918

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายศรีทน วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่เผื่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)...

งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 16/5/2567 Read (55)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 13/5/2567 Read (26)

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 12/5/2567 Read (73)

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning สำหรับครูยุคดิจิทัล...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Post Date 11/5/2567 Read (64)

คณะครู ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 8/5/2567 Read (178)

คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ...

กองการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Post Date 8/5/2567 Read (80)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 8/5/2567 Read (23)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 7/5/2567 Read (92)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย จากท่านวิทยากร อาจารย์รัชฎาเทพประสิทธิ์ ...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 7/5/2567 Read (78)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อปฐมวัย (สื่อทำมือ) จากอาจารย์วรนุช อินอ่ำ...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 3/5/2567 Read (100)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 2/5/2567 Read (22)

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองการศึกษา โดย นักวิชาการศึกษา Post Date 1/5/2567 Read (90)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ณ ทต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 67...

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 1/5/2567 Read (125)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพิ่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 1/5/2567 Read (195)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อร่วมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ...

งานแผนและงบประมาณ โดย มิ้น Post Date 1/5/2567 Read (93)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 1/5/2567 Read (80)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน)...

งานป้องกันฯ โดย งานป้องกัน_สำนักปลัด Post Date 28/4/2567 Read (108)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยท่าน ศน.กัลยา ยงยศ และ ท่าน ศน.ณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1...

กองการศึกษา โดย รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) Post Date 27/4/2567 Read (100)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567...

งานกิจการสภา โดย ธุรการ2_สำนักปลัด Post Date 25/4/2567 Read (82)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 / 2567...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย งานประชาสัมพันธ์ Post Date 24/4/2567 Read (119) ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/5/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (สำหรับศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/5/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/5/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สารส้มใสผง ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม / กระสอบ จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ต่อจากเดิม (ข้างวัดศรีดอยเรือง - รางระบายน้ำรูปตัววี) หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขยายผิวจราจร คสล. (ข้างบ้านนายแสวง แสงเดือน) หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเทลาน คสล. ฌาปนสถานหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าเจริญเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ซอยบ้านนายมิตร ราชงามเมือง) บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ญอยบ้านนางใบ เครือดี) บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/5/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/5/2567
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/5/2567
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ สายไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ที่ใช้ในกิจการประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/5/2567
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/4/2567
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/4/2567
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/4/2567
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/4/2567
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 17/4/2567
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/4/2567
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/4/2567
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/4/2567

 RSS ทั้งหมด

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายธนวัฒน์ มณีจันสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
สายด่วน : 08-65531101

สภาเทศบาล(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
34.239.158.223
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 58ip
เดือนนี้ 3437ip
ปีนี้ 22952ip
ทั้งหมด 174104ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.185)
วันนี้ เวลา 04.20.43 น.

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ